Jesteś gotowy na nową jakość i zdecydowany na zmianę siłowni? Jesteś w dobrym miejscu!

Wpadnij po swój nowy karnet UP PREMIUM, a przez okres wypowiedzenia w innej siłowni będziesz ćwiczyć u nas za 0zł❗️❗️

 

?W czasie trwania promocji 0zł nawet przez 2 miesiące! Potem tylko 139,00zł/mc
?‍♂️Zajęcia fitness w cenie
?️Trening wprowadzający gratis
?Sprzęt marek premium
?Darmowa woda bez limitów
☀️Sauna i solarium
?️Bezpłatny parking

 

 

REGULAMIN promocji „UP Leszno – korzystaj za 0zł”

 

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji pod nazwą „UP Leszno – korzystaj za 0zł”, zwanej dalej „Promocją” jest GMS Consulting Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000774824, REGON 382755001 , NIP 779 250 38 19,, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Promocja obowiązuje w okresie od 16.06.2023r. do 30.06.2023r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu obowiązywania promocji.
3. Promocja dotyczy następujących klubów fitness prowadzonych przez Organizatora:
UP LESZNO NL

4. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Promocji i określa prawa i obowiązki osób chcących skorzystać z Promocji.

§ 2
Zasady Uczestnictwa
1. Z Promocji może skorzystać każda osoba pełnoletnia lub osoba od 16 roku życia za
pisemną zgodą opiekuna ustawowego, która:
1) nie jest w chwili obecnej klubowiczem Klubu UP prowadzonego przez Organizatora,
2) była klubowiczem w przeszłości i przerwa w posiadaniu karnetu wynosi więcej niż 30 dni kalendarzowych,
3) korzysta w chwili obecnej z usług innej placówki, świadczącej usługę dostępu do siłowni i zajęć fitness i jest na okresie wypowiedzenia
4) przedstawi dokument potwierdzający wypowiedzenie umowy w placówce prowadzącej usługę dostępu do siłowni oraz zajęć fitness
zwana dalej „Uczestnikiem”.

§ 3
Zasady promocji
1. W ramach Promocji „UP Leszno – korzystaj za 0zł” określa się poniższe zasady:
1) Promocja trwa od 16.06.2023r do 30.06.2023r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu obowiązywania promocji.
2) Z promocji można skorzystać w przypadku udokumentowania wypowiedzenia w innej placówce prowadzącej usługę dostępu do siłowni oraz zajęć fitness.
3) W ramach promocji Uczestnik może korzystać z Klubu Fitness UP przez okres maksymalnie 2 miesięcy, liczone od dnia zawarcia umowy.
4) Opłata za czas korzystania z Klubu Fitness UP w czasie trwania okresu wypowiedzenia w innej placówce prowadzącej usługę dostępu do siłowni oraz zajęć fitness wynosi 0 zł
5) W ramach promocji Uczestnik zobowiązuje się do zawarcia umowy, w ramach której po upływie czasu promocji usługa automatycznie zostanie przeniesiona na karnet UP PREMIUM.
6) Organizator zapewnia stałe warunki dla karnetu UP PREMIUM – karnet na 12 miesięcy, opłata miesięczna 139,00zł.
7) Opłata wpisowa wynosi 49,00zł. Opłata wpisowa jest jednorazowa, uiszczana wraz z pierwszą ratą za karnet lub opłatą dopełnieniową.
8) Z promocji można skorzystać podpisując umowę w Klubie UP wskazanym w § 1, pkt.3
9) Organizator zastrzega, że Promocja nie łączy się z innymi promocjami, chyba że warunki innych promocji stanowią inaczej.
10) Świadczenie usług na podstawie umowy zawartej w ramach Promocji odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie sieci klubów UP-Fit, dostępnego na stronie internetowej https://up-fit.pl oraz w lokalu każdego z klubów fitness Organizatora

§ 4
Postępowanie reklamacyjne
1. 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją należy składać drogą mailową wraz
z uzasadnieniem do Organizatora na adres e-mail: marketing@up-fit.pl,
w nieprzekraczalnym terminie 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Promocji.
2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana
na adres mailowy wskazany przez składającego reklamację, w terminie 14 (czternastu) dni
od dnia otrzymania reklamacji.

§ 5
Ochrona danych osobowych
1. 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator,
tj. GMS Consulting Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000774824, REGON 382755001 , NIP 779 250 38 19.
2. Dane osobowe Uczestników, którzy przystąpili do Promocji, będą przetwarzane przez
Organizatora wyłącznie w celu realizacji umowy zawartej w ramach Promocji, o ile nie wyrażą oni odrębnej zgody na przetwarzanie danych w innych celach.
3. Warunki i zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji określone zostały w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej https://up-fit.pl oraz w lokalu klubu fitness Organizatora.

§ 6
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin Promocji oraz Regulamin zawierania i wykonywania umów w sieci klubów Fitness UP są jedynymi dokumentami mającymi wiążącą moc
prawną w zakresie realizacji Promocji.
2. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej
https://up-fit.pl/blog/cwicz-w-up-za-0zl/ oraz w lokalu każdego z klubów fitness Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian
przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie
Promocji.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Promocji, w
obiektywnie uzasadnionych przypadkach, o czym poinformuje w sposób przewidziany dla
zmian niniejszego Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują
postanowienia Regulaminu zawierania i wykonywania umów w sieci klubów Fitness UP, a także postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.


POWRÓT