Wakacyjny leniuszek jeszcze Cię nie opuścił? Wrzesień, to doskonała pora na powrót na siłownię. Zatem podkręcamy aktywność… i promocje od UP?

 

W ramach akcji #trenujZeMnąwUP macie możliwość odbycia 2 treningów personalnych z trenerem UP w mega niskiej cenie – tylko 179zł zamiast 270zł za całość!

 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji, jesteśmy po to, aby trenować bezpiecznie, jesteśmy po to, aby Twój wysiłek przynosił zamierzone efekty.

Jesteśmy po to, aby pomóc osiągnąć Twój cel.

Treningi w promocyjnej cenie wykupisz tylko przez 30 dni lub do wyczerpania wolnych miejsc.
Z promocji skorzystasz wykupując karnet PAKIET MOICH TRENINGÓW na stronie internetowej www.up-fit.pl/kup-karnet lub w Klubie.

 

 

Widzimy się w UP? It’s UP TO YOU!

 

 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI

„#trenujZeMnąwUP”

z dnia 05.07.2023r.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „#trenujZeMnąwUP”, zwanej dalej „Promocją” jest UP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przeźmierowie, adres:
  Rynkowa 58, 62-081 Przeźmierowo, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144940, REGON 634384550, NIP 7792186448 oraz GMS Consulting Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000774824, REGON 382755001 , NIP 779 250 38 19, zwana dalej „Organizatorem„.
 2. Promocja obowiązuje w okresie od 11.09.2023r do 11.10.2023r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu obowiązywania promocji.

 

 1. Promocja dotyczy następujących klubów fitness prowadzonych przez Organizatora:
  UP LESZNO NL
 2. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Promocji i określa prawa i obowiązki osób chcących skorzystać z Promocji.

Zasady Uczestnictwa

 1. Z Promocji może skorzystać każda osoba pełnoletnia lub osoba od 16 roku życia za
  pisemną zgodą opiekuna ustawowego, która jest w chwili obecnej klubowiczem Klubu UP prowadzonego przez Organizatora, była klubowiczem w przeszłości, jest nowym klientem, korzystała z opcji freepass, nie posiada usługi wykupionej pod innym adresem email oraz nie posiada zaległości na usłudze, dalej zwana „Uczestnikiem”.

Zasady promocji

 1. W ramach Promocji „#trenujZeMnąwUP” określa się poniższe zasady:

 

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją należy składać drogą mailową wraz
  z uzasadnieniem do Organizatora na adres e-mail: marketing@up-fit.pl,
  w nieprzekraczalnym terminie 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Promocji.
 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana
  na adres mailowy wskazany przez składającego reklamację, w terminie 14 (czternastu) dni
  od dnia otrzymania reklamacji.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator,
  UP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przeźmierowie, adres:
  ul. Rynkowa 58, 62 081 Przeźmierowo, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144940, REGON 634384550, NIP 7792186448, kapitał zakładowy w wysokości 2.878.000,00 zł. opłacony w całości oraz GMS Consulting Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000774824, REGON 382755001 , NIP 779 250 38 19.
 2. Dane osobowe Uczestników, którzy przystąpili do Promocji, będą przetwarzane przez
  Organizatora wyłącznie w celu realizacji umowy zawartej w ramach Promocji, o ile nie wyrażą oni odrębnej zgody na przetwarzanie danych w innych celach.
 3. Warunki i zasady przetwarzania danych osobowych Promocji określone zostały w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej https://up-fit.pl oraz w lokalu każdego z klubów fitness Organizatora.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin Promocji oraz Regulamin zawierania i wykonywania umów w sieci klubów Fitness UP są jedynymi dokumentami mającymi wiążącą moc
  prawną w zakresie realizacji Promocji.
 2. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej
  https://up-fit.pl/blog/trenujzemnawup/oraz w lokalu każdego z klubów fitness Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian
  przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Promocji, w
  obiektywnie uzasadnionych przypadkach, o czym poinformuje w sposób przewidziany dla
  zmian niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują
  postanowienia Regulaminu zawierania i wykonywania umów w sieci klubów Fitness UP, a także postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.

POWRÓT