Wkraczamy w letni czas z nowymi możliwościami☀️
UP DOPASOWANY – KARNET NA 30 DNI, bez wpisowego, bez zobowiązań. Ćwiczysz miesiąc i lecisz dalej na wakacyjne wojaże!

Wpadnij po swój nowy karnet UP DOPASOWANY na 30 DNI i korzystaj z siłowni i zajęć w UP❗️❗️

 

?wpisowe 0zł
?Karnet na 30 dni
?Tylko 159,00 zł za całość, żadnych ukrytych kosztów
?‍♂️Zajęcia fitness w cenie
?Sprzęt marek premium
?Darmowa woda bez limitów
☀️Opcjonalnie sauna i solarium
?️Bezpłatny parking

 

 

REGULAMIN promocji „UP DOPASOWANY”

 

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji pod nazwą ” UP_DOPASOWANY”, zwanej dalej „Promocją” jest UP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przeźmierowie, adres:
ul. Rynkowa 58, 62-081 Przeźmierowo, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144940, REGON 634384550, NIP 7792186448 oraz GMS Consulting Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000774824, REGON 382755001 , NIP 779 250 38 19, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Promocja obowiązuje w okresie od 05.07.2023r. do 01.08.2023r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu obowiązywania promocji.
3. Promocja dotyczy następujących klubów fitness prowadzonych przez Organizatora:
UP GDAŃSK OSOWA, UP GRUDZIĄDZ ALFA, UP GRUDZIĄDZ ZODIAK, UP LESZNO NL

4. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Promocji i określa prawa i obowiązki osób chcących skorzystać z Promocji.

§ 2
Zasady Uczestnictwa
1. Z Promocji może skorzystać każda osoba pełnoletnia lub osoba od 16 roku życia za
pisemną zgodą opiekuna ustawowego, która:
1) nie jest w chwili obecnej klubowiczem Klubu UP prowadzonego przez Organizatora,
2) była klubowiczem w przeszłości i przerwa w posiadaniu karnetu wynosi więcej niż 30 dni kalendarzowych,
3) korzysta w chwili obecnej z usług innej placówki, świadczącej usługę dostępu do siłowni i zajęć fitness i jest na okresie wypowiedzenia
4) przedstawi dokument potwierdzający wypowiedzenie umowy w placówce prowadzącej usługę dostępu do siłowni oraz zajęć fitness
zwana dalej „Uczestnikiem”.

§ 3
Zasady promocji
1) Promocja trwa od 05.07.2023r do 01.08.2023r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu obowiązywania promocji.
2) Z promocji można skorzystać przy zakupie karnetu UP_DOPASOWANY NA 30 DNI.
3) Karnet UP_DOPASOWANY NA 30 DNI jest karnetem upoważniającym do korzystania z siłowni i zajęć fitness przez okres pełnych 30 dni od dnia podpisania umowy.
4) W ramach promocji opłata za karnet UP_DOPASOWANY NA 30 DNI wynosi 159,00zł, jest to kwota całkowita za cały czas trwania umowy. Opłatę należy uiścić w całości w dniu podpisania umowy.
5) W ramach promocji opłata wpisowa wynosi 0zł zamiast 49,00zł.
6) Z promocji można skorzystać podpisując umowę w Klubie UP wskazanym w § 1, pkt.3 oraz przez internet.
7) Organizator zastrzega, że Promocja nie łączy się z innymi promocjami, chyba że warunki innych promocji stanowią inaczej.
8) Świadczenie usług na podstawie umowy zawartej w ramach Promocji odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie sieci klubów UP, dostępnego na stronie internetowej https://up-fit.pl oraz w lokalu każdego z klubów fitness Organizatora

 

§ 4
Postępowanie reklamacyjne
1. 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją należy składać drogą mailową wraz
z uzasadnieniem do Organizatora na adres e-mail: marketing@up-fit.pl,
w nieprzekraczalnym terminie 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Promocji.
2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana
na adres mailowy wskazany przez składającego reklamację, w terminie 14 (czternastu) dni
od dnia otrzymania reklamacji.

§ 5
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator,
tj. UP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przeźmierowie, adres:
ul. Rynkowa 58, 62 081 Przeźmierowo, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144940, REGON 634384550, NIP 7792186448, kapitał zakładowy w wysokości 2.878.000,00 zł. opłacony w całości oraz GMS Consulting Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000774824, REGON 382755001 , NIP 779 250 38 19.

2. Dane osobowe Uczestników, którzy przystąpili do Promocji, będą przetwarzane przez
Organizatora wyłącznie w celu realizacji umowy zawartej w ramach Promocji, o ile nie wyrażą oni odrębnej zgody na przetwarzanie danych w innych celach.
3. Warunki i zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji określone zostały w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej https://up-fit.pl oraz w lokalu klubu fitness Organizatora.

§ 6
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin Promocji oraz Regulamin zawierania i wykonywania umów w sieci klubów Fitness UP są jedynymi dokumentami mającymi wiążącą moc
prawną w zakresie realizacji Promocji.
2. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej
https://up-fit.pl/blog/up-dopasowany/ oraz w lokalu każdego z klubów fitness Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian
przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie
Promocji.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Promocji, w
obiektywnie uzasadnionych przypadkach, o czym poinformuje w sposób przewidziany dla
zmian niniejszego Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują
postanowienia Regulaminu zawierania i wykonywania umów w sieci klubów Fitness UP, a także postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.


POWRÓT