Dla UPsolutnych MAXymalistów!

Karnet na 2 miesiące w mega promocji 299zł – w tym pełen pakiet benefitów!

?wpisowe 0zł, rabat na kolejny karnet
?Ćwiczysz cały październik i listopad
?Tylko 299,00 zł za całość, żadnych ukrytych kosztów
?‍♂️Zajęcia fitness w cenie, trening personalny gratis
?Sprzęt marek premium
?Darmowa woda bez limitów
☀️20 minut solarium za free, sauna bez limitów
?️Bezpłatny parking

 

 

REGULAMIN PROMOCJI

„UP_MAX”

z dnia 01.09.2023r.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „UP _MAX”, zwanej dalej „Promocją” jest UP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przeźmierowie, adres:
  Rynkowa 58, 62-081 Przeźmierowo, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144940, REGON 634384550, NIP 7792186448, kapitał zakładowy w wysokości 2.878.000,00 zł. opłacony w całości, zwana dalej „Organizatorem„.
 2. Promocja obowiązuje w okresie od 01.09.2023r. do 30.09.2023r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu obowiązywania promocji.

 

 1. Promocja dotyczy następujących klubów fitness prowadzonych przez Organizatora:
  UP GDAŃSK OSOWA, UP GRUDZIĄDZ ALFA, UP GRUDZIĄDZ ZODIAK
 2. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Promocji i określa prawa i obowiązki osób chcących skorzystać z Promocji.

Zasady Uczestnictwa

 1. Z Promocji może skorzystać każda osoba pełnoletnia lub osoba od 16 roku życia za
  pisemną zgodą opiekuna ustawowego, która nie jest w chwili obecnej klubowiczem Klubu UP prowadzonego przez Organizatora, była klubowiczem w przeszłości i przerwa w posiadaniu karnetu wynosi więcej niż 30 dni kalendarzowych, , korzystała z karnetów promocyjnych UP WAKACJE oraz UP DOPASOWANY, korzystała z opcji freepass, nie posiada usługi wykupionej pod innym adresem email oraz nie posiada zaległości na usłudze, dalej zwana „Uczestnikiem”.

Zasady promocji

 1. W ramach Promocji „UP MAX” określa się poniższe zasady:

4.2. Dostęp do wszystkich zajęć fitness, zgodnie z grafikiem i dostępnością miejsc

4.3. Godzinny Trening Wprowadzający z Trenerem UP gratis

4.4. Każdorazowo dostęp do wody podczas przebywania na terenie Klubu, bez limitów
4.5. Dostęp do sauny bez limitów
4.6. Dostęp do solarium – 20minut miesięcznie gratis, następnie zgodnie z cennikiem

4.7 Bezpłatny parking
4.8. Sprzęt marek premium

 

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją należy składać drogą mailową wraz
  z uzasadnieniem do Organizatora na adres e-mail: marketing@up-fit.pl,
  w nieprzekraczalnym terminie 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Promocji.
 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana
  na adres mailowy wskazany przez składającego reklamację, w terminie 14 (czternastu) dni
  od dnia otrzymania reklamacji.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator,
  UP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przeźmierowie, adres:
  ul. Rynkowa 58, 62 081 Przeźmierowo, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144940, REGON 634384550, NIP 7792186448, kapitał zakładowy w wysokości 2.878.000,00 zł. opłacony w całości.
 2. Dane osobowe Uczestników, którzy przystąpili do Promocji, będą przetwarzane przez
  Organizatora wyłącznie w celu realizacji umowy zawartej w ramach Promocji, o ile nie wyrażą oni odrębnej zgody na przetwarzanie danych w innych celach.
 3. Warunki i zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników promocji określone zostały w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej https://up-fit.pl oraz w lokalu każdego z klubów fitness Organizatora.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin Promocji oraz Regulamin zawierania i wykonywania umów w sieci klubów Fitness UP są jedynymi dokumentami mającymi wiążącą moc
  prawną w zakresie realizacji Promocji.
 2. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej
  https://up-fit.pl/blog/up-max oraz w lokalu każdego z klubów fitness Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian
  przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Promocji, w
  obiektywnie uzasadnionych przypadkach, o czym poinformuje w sposób przewidziany dla
  zmian niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują
  postanowienia Regulaminu zawierania i wykonywania umów w sieci klubów Fitness UP, a także postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.

POWRÓT