Lato na siłowni? UPsolutnie TAK!
Wpadnij po swój 2miesięczny karnet UP WAKACJE☀️

 

?TYLKO 199zł za pełne 2 miesiące
?‍♂️Zajęcia fitness w cenie
?️Trening wprowadzający gratis
?Wpisowe 19zł zamiast 49zł

 

 

REGULAMIN promocji UP WAKACJE

 

§1
Postanowienia ogólne
1. 1. Organizatorem promocji pod nazwą „UP _WAKACJE”, zwanej dalej „Promocją” jest UP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przeźmierowie, adres:
ul. Rynkowa 58, 62-081 Przeźmierowo, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144940, REGON 634384550, NIP 7792186448, kapitał zakładowy w wysokości 2.878.000,00 zł. opłacony w całości, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Promocja obowiązuje w okresie od 16.06.2023r. do 30.06.2023r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu obowiązywania promocji.
3. Promocja dotyczy następujących klubów fitness prowadzonych przez Organizatora:
UP GDAŃSK OSOWA, UP GRUDZIĄDZ ALFA, UP GRUDZIĄDZ ZODIAK

4. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Promocji i określa prawa i obowiązki osób chcących skorzystać z Promocji.

§ 2
Zasady Uczestnictwa
1. 1. Z Promocji może skorzystać każda osoba pełnoletnia lub osoba od 16 roku życia za
pisemną zgodą opiekuna ustawowego, która nie jest w chwili obecnej klubowiczem Klubu UP prowadzonego przez Organizatora, była klubowiczem w przeszłości i przerwa w posiadaniu karnetu wynosi więcej niż 30 dni kalendarzowych, korzystała z opcji freepass, nie posiada usługi wykupionej pod innym adresem email oraz nie posiada zaległości na usłudze, dalej zwana „Uczestnikiem”.

§ 3
Zasady promocji
1. W ramach Promocji „UP WAKACJE” określa się poniższe zasady:
1) Promocja trwa od 16.06.2023r do 30.06.2023r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu obowiązywania promocji.
2) Z promocji można skorzystać przy zakupie karnetu UP WAKACJE
3) Karnet UP WAKACJE jest karnetem upoważniającym do korzystania z siłowni i zajęć fitness przez okres pełnych 2 miesięcy – lipiec i sierpień 2023.
4) W ramach promocji opłata za karnet wynosi 199,00zł, jest to kwota całkowita za cały czas trwania umowy. Opłatę należy uiścić w całości w dniu podpisania umowy.
5) W ramach promocji opłata wpisowa wynosi 19,00zł zamiast 49,00zł. Opłata wpisowa jest jednorazowa, uiszczana wraz z pierwszą ratą za karnet lub opłatą dopełnieniową.
6) W przypadku podpisania umowy w miesiącu czerwcu i chęci korzystania z klubu od dnia podpisania umowy Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dopełnieniowej, liczonej proporcjonalnie do dnia miesiąca.
7) Z promocji można skorzystać podpisując umowę w Klubie UP wskazanym w § 1, pkt.3 oraz przez internet.
8) Organizator zastrzega, że Promocja nie łączy się z innymi promocjami, chyba że warunki innych promocji stanowią inaczej.
9) Świadczenie usług na podstawie umowy zawartej w ramach Promocji odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie sieci klubów UP-Fit, dostępnego na stronie internetowej https://up-fit.pl oraz w lokalu każdego z klubów fitness Organizatora

§ 4
Postępowanie reklamacyjne
1. 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją należy składać drogą mailową wraz
z uzasadnieniem do Organizatora na adres e-mail: marketing@up-fit.pl,
w nieprzekraczalnym terminie 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Promocji.
2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana
na adres mailowy wskazany przez składającego reklamację, w terminie 14 (czternastu) dni
od dnia otrzymania reklamacji.

§ 5
Ochrona danych osobowych
1. 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator,
tj. UP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przeźmierowie, adres:
ul. Rynkowa 58, 62 081 Przeźmierowo, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144940, REGON 634384550, NIP 7792186448, kapitał zakładowy w wysokości 2.878.000,00 zł. opłacony w całości.
2. Dane osobowe Uczestników, którzy przystąpili do Promocji, będą przetwarzane przez
Organizatora wyłącznie w celu realizacji umowy zawartej w ramach Promocji, o ile nie wyrażą oni odrębnej zgody na przetwarzanie danych w innych celach.
3. Warunki i zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji określone zostały w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej https://up-fit.pl oraz w lokalu każdego z klubów fitness Organizatora.

§ 6
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin Promocji oraz Regulamin zawierania i wykonywania umów w sieci klubów Fitness UP są jedynymi dokumentami mającymi wiążącą moc
prawną w zakresie realizacji Promocji.
2. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej
https://up-fit.pl/blog/up-wakacje/ oraz w lokalu każdego z klubów fitness Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian
przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie
Promocji.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Promocji, w
obiektywnie uzasadnionych przypadkach, o czym poinformuje w sposób przewidziany dla
zmian niniejszego Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują
postanowienia Regulaminu zawierania i wykonywania umów w sieci klubów Fitness UP, a także postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.


POWRÓT