REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA UMÓW
W SIECI KLUBÓW FITNESS UP

 1. DEFINICJE
  1. „Aplikacja” – aplikacja „eFitnessAPP” dostępna dla Klubowiczów poprzez Sklep Play oraz AppStore umożliwiająca nabycie Karnetu i zalogowanie się Strefy Klienta
  2. „Beneficjent Systemu Zewnętrznego” – osoba fizyczna uprawniona do korzystania z usług UP przez Pośredników, z którymi UP zawarł umowę o współpracy.
  3. „Cennik Usług” – aktualna oferta świadczonych w Klubie usług oraz oferowanych towarów ze wskazaniem jednostkowej ceny, dostępna w Recepcji Klubu oraz na Stronie Internetowej.
  4. „Członkostwo” – uprawnienie Klubowicza do odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez UP, w tym w szczególności uprawnienie do wstępu na teren Klubu, uprawnienie do korzystania ze sprzętu znajdującego się na terenie Klubu, uprawnienie do korzystania z organizowanych przez UP zajęć grupowych, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. „Członkostwo połączone ze świadczeniem zdrowotnym” – uprawnienie Klubowicza do odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez UP, w tym w szczególności uprawnienie do wstępu na teren Klubu, uprawnienie do korzystania ze sprzętu znajdującego się na terenie Klubu, uprawnienie do korzystania z organizowanych przez UP zajęć grupowych oraz do korzystania ze świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Fizjoterapeutów w zakresie określonym w przez Karnet, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Regulaminu.
  6. „Dezynfekcja” – proces odkażenia za pomocą odpowiedniego środka chemicznego oraz papierowych ręczników dostępnych w Klubie.
  7. „Dział Obsługi Klienta” – miejsce znajdujące się przed wejściem do Klubu lub na terenie Klubu, w którym dyżury pełnią Przedstawiciele Klubu.
  8. „Dziecko” – osoba, która ukończyła 12. rok życia i nie ukończyła 16. roku życia
  9. „Dziecko Na Zajęciach” – osoba, która ukończyła 2. rok życia i nie ukończyła 5. roku życia.
  10. „Dziecko z Mamą” – osoba, która nie ukończyła 1.roku życia.
  11. „Fizjoterapeuta” – osoba działająca na rzecz UP mająca odpowiednie uprawnienia do wykonywania samodzielnego zawodu medycznego fizjoterapeuty.
  12. „Identyfikacja Biometryczna” – sposób weryfikacji Klubowicza jako uprawnionego do wejścia na teren Klubu polegający na jego identyfikacji przy pomocy urządzenia rozpoznającego dane biometryczne w postaci odcisku palca.
  13. „Karnet” – rodzaj Członkostwa Klubowicza, typ wybranego przez Klubowicza Karnetu określa zakres usług świadczonych przez UP na rzecz Klubowicza na podstawie zawartej umowy.
  14. „Karta” – dokument z numerem Klubowicza uprawniający do wejścia na teren Szatni Klubu, Sali Treningowej Klubu oraz Solarium Klubu lub Sauny Klubu.
  15. „Klub” – obiekt sportowo-rekreacyjny wyposażony w urządzenia treningowe prowadzony przez UP, składający się z Sali Treningowej, Szatni oraz, opcjonalnie, z Solarium lub Sauny, do którego dostęp regulowany jest osobno. Informacja o wyposażeniu danego Klubu w Solarium lub Saunę dostępna jest na Stronie Internetowej w zakładce każdego z Klubów.
  16. „Klubowicz” – osoba fizyczna, która zawarła z UP umowę przyznająca prawo do Członkostwa/Członkostwa połączonego ze świadczeniem zdrowotnym albo osoba fizyczna, która wykonuje prawa z takiej umowy zawartej przez UP z przedsiębiorcą.
  17. „Kod QR” – indywidualny kod każdego Klubowicza udostępniony za pośrednictwem Aplikacji eFitnessAPP na urządzenia mobilne posiadające możliwość zalogowania się do Aplikacji.
  18. „Licencja” – uprawnienie do korzystania z Klubu oraz do świadczenia usług na Sali Treningowej Klubu przez Trenera.
  19. „Opłata wpisowa” – opłata od każdej osoby zawierającej umowę z UP i zostającej Klubowiczem, za rejestracje w systemie i korzystanie z Aplikacji. Wysokość opłaty wpisowej może różnić się w przypadku poszczególnych karnetów. Na Stronie Internetowej wskazana będzie każdorazowo wysokość opłaty wpisowej, bądź informacja o jej braku.
  20. „Pośrednik” – podmiot oferujący dostęp do usług oferowanych przez UP w zakresie ściśle określonych Klubów, z którym UP zawarł umowę o współpracy w zakresie udostępniania swoich Klubów i świadczenia usług na rzecz Beneficjentów Systemu Zewnętrznego.
  21. „Promocja” – specjalna akcja sprzedażowa, jeżeli jest dostępna na stronie internetowej UP.
  22. „Przedstawiciel Klubu” – osoba fizyczna ujawniona w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jako uprawniona do reprezentowania UP, upoważniony pracownik UP lub upoważniona osoba współpracująca z UP w oparciu o umowę cywilnoprawną.
  23. „Regulamin” – niniejszy wzorzec umowy
  24. „Regulamin organizacyjny podmiotu medycznego” – regulamin określający sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez UP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działający jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, dostępny na Stronie Internetowej www.up-fit.pl oraz w każdym Klubie.
  25. „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  26. „Strefa klienta” – indywidualne, internetowe konto, dostępne tylko po zalogowaniu się do indywidualnego profilu w Aplikacji za pośrednictwem Strony internetowej, służące do przechowywania danych o umowach z UP oraz do zarządzania usługami oferowanymi przez UP.
  27. „Strona Internetowa” – strona internetowa UP dostępna pod adresem: https://www.up-fit.pl
  28. „Świadczenia zdrowotne” – świadczenia wykonywane przez fizjoterapeutę zgodne z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty w Klubach UP zgodnie z Regulaminem organizacyjnym podmiotu medycznego.
  29. „Trener” – osoba fizyczna, która zawarła z UP umowę i otrzymała prawo korzystania z Licencji.
  30. „Ulga” – przyznany Klubowiczowi upust w wysokości 300,00 zł. (trzystu złotych) od ceny danego Karnetu, stanowiący równowartość kosztów administracyjnych, tj. związanych z wprowadzeniem danych Klubowicza do systemów teleinformatycznych związanych ze świadczeniem usług przez UP w tym Usług Online i administrowaniem tymi danymi. Wysokość przyznanej Klubowiczowi Ulgi określona została w Umowie.
  31. „UP” – UP” – Up spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przeźmierowie przy ul. Rynkowej 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000144940 albo GMS Consulting Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Przeźmierowie (62-081) przy ul. Rynkowej 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000774824, podmiot będący strona Umowy z Klubowiczem będzie wskazany w potwierdzeniu zawarcia Umowy.
  32. „UP MEDI” – usługa świadczona na warunkach określonych w umowie pomiędzy UP a podmiotem/podmiotami z grupy Medicover.
  33. „Usługi Online” – usługi świadczone przez UP na rzecz Klubowicza za pośrednictwem sieci komputerowej, polegające m.in. na dostępie do treningów prowadzonych w formie zdalnej za pośrednictwem sieci komputerowej. 33. „Voucher” – dokument, uprawniający do wzięcia udziału w przyszłych wydarzeniach w obszarze działalności UP w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie, za które Klubowicz wniósł zapłatę bądź uprawniający do skorzystania z określonego w Voucherze Karnetu przez okres wskazany w Voucherze. Voucher jest imienny, czyli przewidziany do wykorzystania przez wskazaną w jego treści osobę, obowiązuje w zakresie świadczeń w nim podanych oraz zawiera termin ważności, po którego upływie skorzystanie z Vouchera jest niemożliwe, przy czym skorzystanie z Vouchera przez Klubowicza musi być możliwe w terminie roku od dnia, w którym miało odbyć się zaplanowane i odwołane wydarzenie, bądź od dnia, w którym ustała przyczyna uniemożliwiająca Klubowiczowi korzystanie z uprawnień przysługujących mu w związku z zakupionym Karnetem.
  34. „Zamrożenie Umowy” – uprawnienie przysługujące Klubowiczom, z wyjątkiem Klubowiczów korzystających z Karnetów jednorazowych, jednodniowych, miesięcznych, bądź uprawniających do nieodpłatnego wejścia do Klubu i skorzystania z usług UP, które pozwala Klubowiczowi zawiesić Członkostwo w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 2. ZASADY CZŁONKOSTWA
  1. Osoba zainteresowana uzyskaniem i korzystaniem z Członkostwa musi spełnić następujące warunki:
   1. zapoznać się z warunkami przedstawionymi w Regulaminie i zaakceptować je;
   2. przestrzegać zapisanych w Regulaminie zasad;
   3. uiszczać na rzecz UP opłaty w wysokości i terminach wskazanych w Regulaminie

   Dodatkowo, jeżeli osoba jest zainteresowana uzyskaniem i korzystaniem z Członkostwa w połączeniu ze świadczeniami zdrowotnymi musi spełnić następujące warunki:

   1. zapoznać się z Regulaminem organizacyjnym podmiotu leczniczego;
   2. przed rozpoczęciem korzystania ze świadczeń zdrowotnych podać wszystkie dane potrzebne do prowadzenia dokumentacji medycznych, w tym udzielić stosownych zgód;
   3. odbyć pierwszą wizytę u fizjoterapeuty.
  2. Klubowiczem może być osoba pełnoletnia.
  3. Osoba małoletnia, która ukończyła lat 16, może zostać Klubowiczem za zgodą rodzica lub przedstawiciela ustawowego. Zgoda musi zostać wyrażona podczas osobistej wizyty rodzica lub przedstawiciela ustawowego w Klubie, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia
  4. Uprawnienie, o którym mowa w Rozdziale II ust. 3 nie dotyczy Solarium oraz Sauny Klubu, z którego korzystać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.
  5. Zawierając umowę w przedmiocie uzyskania Członkostwa i akceptując niniejszy Regulamin, Klubowicz oświadcza, iż jego stan zdrowia umożliwia mu prawidłowe korzystanie z Klubu oraz usług świadczonych przez UP, uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w Klubie, a także prawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z Regulaminu. Przedstawiciele Klubu nie posiadają wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywanych ćwiczeń fizycznych, przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń, Klubowicz powinien zasięgnąć porady medycznej.
  6. Rozpoczęcie korzystania z Klubu wymaga zawarcia umowy w przedmiocie uzyskania Członkostwa w trybie ofertowym za pośrednictwem Strony Internetowej i aplikacji oraz uiszczenia bezzwrotnej Opłaty wpisowej. Potwierdzenie, z którym podmiotem w ramach UP Klubowicz zawarł umowę zostanie wskazane przy wyborze konkretnego Klubu i rodzaju Karnetu. W sytuacji zawarcia umowy w przedmiocie uzyskania Członkostwa w połączeniu ze świadczeniami zdrowotnymi rozpoczęcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych wymaga wcześniejszej wizyty u Fizjoterapeuty. W oparciu o decyzję fizjoterapeuty UP może rozwiązać przedmiotową Umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji stwierdzenia przeciwskazań w zakresie świadczeń zdrowotnych. UP pozostaje zobowiązany do wyznaczenie terminu i zorganizowania wizyty u Fizjoterapeuty nie później niż w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty uzyskania statusu Członka i zgłoszenia chęci wizyty u Fizjoterapeuty w danym Klubie.
  7. Korzystanie z Członkostwa w kolejnych miesiącach możliwe jest po dokonaniu opłaty w terminie i wysokości określonych w Regulaminie. Opłaty powinny być wnoszone przy użyciu jednej z następujących metod płatności:
   1. przy użyciu karty kredytowej albo debetowej posiadającej funkcję dokonywania płatności internetowych poprzez:
    1. upoważnienie UP za pośrednictwem Aplikacji do cyklicznego obciążenia odpowiednio karty kredytowej albo debetowej Klubowicza, kwotą stanowiącą należność z tytułu opłaty miesięcznej;
    2. obciążenia odpowiednio karty kredytowej albo debetowej Klubowicza z góry całą kwotą należności z tytułu opłaty za Karnet (niniejsza opcja zapłaty dotyczy tylko Karnetów uprawniających do korzystania z usług UP przez czas określony, które wskazane są na Stronie Internetowej, osobno w zakładce dla każdego z Klubów.
   2. zawarcia umowy pożyczki celowej na zakup Karnetu poprzez podmiot będący pośrednikiem kredytowym, wskazanym na Stronie Internetowej i wypłaty na rzecz UP przez pośrednika kredytowego kwoty odpowiadającej należnej UP opłacie, pomniejszonej o prowizję pośrednika kredytowego, na warunkach określonych pomiędzy UP a pośrednikiem kredytowym.
  8. UP zastrzega, że dostępność metod płatności, o których mowa w ustępie poprzedzającym może różnić się w przypadku poszczególnych Klubów oraz poszczególnych Karnetów. Opłata miesięczna uiszczana jest z góry za dany okres rozliczeniowy. W dacie uiszczenia opłaty miesięcznej w Strefie Klienta danego Klubowicza generowana jest faktura VAT za usługę. W przypadku zaistnienia opóźnienia po stronie Klubowicza w zapłacie miesięcznej raty, faktura VAT zostaje wystawiona na koniec miesiąca rozliczeniowego.
  9. Klubowicz zobowiązany jest zapewnić środki na rachunku bankowym, tak aby w terminie realizacji płatności na jego rachunku znajdowała się kwota niezbędna do opłacenia należności.
  10. W przypadku, w którym próba obciążenia kwotą należną z tytułu opłaty miesięcznej karty kredytowej albo debetowej wskazanej przez Klubowicza będzie bezskuteczna, UP trzykrotnie podejmie próbę obciążenia rachunku należną kwotą.
  11. W przypadku, gdy data płatności przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym, dyspozycje polecenia zapłaty będą realizowane w najbliższym dniu roboczym, przypadającym po dacie płatności.
  12. Klubowicz zobowiązany jest do poinformowania Przedstawiciela Klubu oraz do ustalenia z nim innego sposobu realizacji płatności, w przypadku gdy:
   1. odwołał udzieloną uprzednio skutecznie w swoim banku zgodę na obciążanie rachunku,
   2. środki na rachunku bankowym nie wystarczają na pokrycie kwoty obciążenia
   3. rachunek bankowy został zamknięty
   4. zmienił w swoim banku dane,
   5. próby obciążenia rachunku przez UP okazały się bezskuteczne
  13. Klubowicz, który nie uiści opłaty miesięcznej bądź ma nieuregulowane zaległe płatności, traci prawo do korzystania z Członkostwa.
  14. W przypadku dokonania przez Klubowicza płatności, zaliczana jest ona na poczet najstarszej wymagalnej należności, a przywrócenie prawa do korzystania z Członkostwa następuje wyłącznie w przypadku uiszczenia wszystkich należności, łącznie z bieżącą opłatą miesięczną.
  15. W przypadku braku zapłaty i powstania zaległości po stronie Klubowicza, UP ma prawo do cofnięcia Ulgi oraz cedowania wierzytelności na osoby trzecie. Kwota zadłużenia z tytułu nieuiszczonych opłat miesięcznych zostanie powiększona o kwotę obejmującą Ulgę.
  16. Przepisy niniejszego Rozdziału odnoszą się również do Beneficjenta Systemu Zewnętrznego.
  17. UP zastrzega, iż Beneficjenci Systemu Zewnętrznego związani z danym Pośrednikiem, mogą korzystać wyłącznie z Klubów przypisanych do tego Pośrednika. Lista Pośredników przypisana do danego Klubu znajduje się na podstronie dotyczącej każdego z Klubów na Stronie Internetowej. Modyfikacja listy Klubów dostępnych dla Beneficjenta Systemu Zewnętrznego związanego z danym Pośrednikiem nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. PRZEPISY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE
  1. Z Członkostwa można korzystać we wszystkie dni otwarcia Klubu, w godzinach otwarcia Klubu, we wszystkich lokalizacjach Klubu.
  2. Możliwość skorzystania ze świadczeń zdrowotnych jest uzależniona od wolnych terminów w harmonogramie fizjoterapeuty.
  3. Wejście na teren Klubu możliwe jest poprzez:
   1. przyłożenie Karty do odpowiedniego miejsca znajdującego się na bramce ograniczającej dostęp do Klubu
   2. okazanie Karty w Dziale Obsługi Klienta Klubu
   3. dentyfikację Biometryczną Klubowicza,
   4. zeskanowanie indywidualnego Kodu QR w odpowiednim miejscu znajdującym się przy bramce ograniczającej dostęp do Klubu.
  4. Sposób wejścia na teren Klubu określony jest w informacji, umieszczonej w widocznym miejscu przy bramce ograniczającej dostęp do Klubu lub w Dziale Obsługi Klienta. W przypadku braku powyższej informacji lub braku możliwości wejścia na teren Klubu w sposób określony w informacji, sposób wejścia na teren Klubu określa Przedstawiciel Klubu
  5. Karta nie może być udostępniana osobom trzecim.
  6. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia Karty, Klubowiczowi zostaje wydana nowa Karta po dokonaniu przez Klubowicza w Dziale Obsługi Klienta Klubu płatności na kwotę 20,00 zł tytułem kosztów wydania nowej Karty.
  7. Klubowicz zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym w szczególności zakrytego obuwia sportowego i koszulki sportowej.
  8. Na czas przebywania na Sali Treningowej Klubu lub korzystania ze świadczeń zdrowotnych, Klubowicz zobowiązany jest do pozostawienia plecaków i toreb w Szatni.
  9. W przypadku gdy szafki odzieżowe w Szatni Klubu są zamykane na kłódki, Klubowicz zobowiązany jest do posiadania własnej kłódki.
  10. Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione na Sali Treningowej Klubu ani Solarium lub Saunie Klubu. W przypadku szatni z szafkami zabezpieczanymi własnymi kłódkami, Klubowicz ponosi odpowiedzialność utraty lub zniszczenia rzeczy.
  11. Klubowicz jest zobowiązany do zachowania w Klubie porządku oraz spokoju, a także do niezakłócania innym Klubowiczom, Trenerom oraz Fizjoterapeutom możliwości korzystania z Klubu i świadczonych przez UP usług.
  12. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu, Klubowicz jest zobowiązany korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez Przedstawicieli Klubu lub wynikający ze stosownych instrukcji.
  13. Klubowicz może korzystać z urządzeń, które nie są wykorzystywane aktualnie przez inną osobę, w szczególności przez innego Klubowicza lub Trenera oraz w związku z prowadzonymi zgodnie z grafikiem zajęciami grupowymi.
  14. Przed skorzystaniem z danego urządzenia, maszyny lub sprzętu, jak również po skorzystaniu z tego urządzenia, maszyny lub sprzętu, Klubowicz zobowiązany jest do jego Dezynfekcji za pomocą środków udostępnionych w tym celu przez Przedstawiciela Klubu lub znajdujących się przy danym urządzeniu, maszynie lub sprzęcie.
  15. Klubowicz zobowiązuje się do dbania o sprzęt i porządek w Klubie. Klubowicz powinien w szczególności pozostawiać użytkowany sprzęt oraz akcesoria w miejscu do tego przeznaczonym oraz w postaci pozwalającej na skorzystanie ze sprzętu oraz akcesoriów przez kolejnych użytkowników. Sprzęt powinien zostać przywrócony do ustawień początkowych, chyba że byłoby to niewskazane, uwzględniając potrzeby kolejnego użytkownika.
  16. Klubowicz jest zobowiązany do wykonywania danego rodzaju ćwiczeń jedynie w strefie do tego przeznaczonej. Zakazuje się przenoszenia sprzętów pomiędzy strefami, do których są one dedykowane, w szczególności używania znaczących obciążeń w miejscach, które nie są do tego przystosowane, tj. takich, w których podłoże nie jest odpowiednio zabezpieczone. W razie wątpliwości dotyczących możliwości korzystania z danego sprzętu w poszczególnych strefach, Klubowicz zobowiązany jest zwrócić się do Przedstawicieli Klubu.
  17. Klubowicz korzysta z Klubu oraz usług świadczonych przez UP na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem UP żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem ze sprzętu w Klubie lub w związku ze świadczonymi w Klubie usługami, chyba że zostało to spowodowane przez infrastrukturę Klubu lub Przedstawicieli Klubu w sposób zawiniony.
  18. Klubowicz ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone na terenie Klubu, m.in. z powodu nieprawidłowego korzystania ze sprzętu lub nieprawidłowego wykonywania ćwiczenia
  19. UP nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie spowodowane na skutek treningu przeprowadzonego przez Trenera lub Fizjoterapeutę. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywanych ćwiczeń fizycznych, przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń przez Klubowicza, Trener lub Klubowicz powinien zasięgnąć porady medycznej.
  20. Klubowicz nie jest uprawniony do zarobkowego korzystania z Klubu, w tym do świadczenia w Klubie odpłatnych usług, chyba że takie uprawnienie wynika z odrębnej umowy zawartej przez Klubowicza z UP.
  21. UP może organizować w Klubie zajęcia grupowe. UP zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych jeżeli liczba zainteresowanych nie będzie przekraczać 5 osób.
  22. W przypadku zajęć grupowych z instruktorem, Klubowicz jest zobowiązany do pojawienia się na zajęciach punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń grupowych po rozpoczęciu zajęć.
  23. W odniesieniu do zajęć grupowych z instruktorem, UP zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu zapisanych na nie osób oraz zasady wcześniejszego dokonywania zapisu na takie zajęcia. Klubowicz, który zapisał się na zajęcia, a z różnych przyczyn nie może na nie dotrzeć, zobowiązany jest do odwołania rezerwacji. W innym przypadku Klub będzie nakładał czasowe ograniczenia w możliwości swobodnego zapisu na zajęcia przez tego Klubowicza.
  24. Klubowicz jest zobowiązany opuścić Salę Treningową Klubu, Solarium oraz Saunę Klubu na 15 minut przed zamknięciem Klubu. Szatnie oraz przebieralnie będą czynne do czasu zamknięcia Klubu.
  25. Klubowicz jest zobowiązany, po zakończeniu korzystania z Klubu w danym dniu, opróżnić szafkę i zabrać swoją kłódkę.
  26. Jeżeli w danym dniu po zamknięciu Klubu jakakolwiek szafka pozostanie zamknięta, dwóch Przedstawicieli Klubu komisyjnie otwiera szafkę, sporządza protokół zawierający listę rzeczy pozostawionych w szafce, które następnie przechowuje w Dziale Obsługi Klienta Klubu przez okres 7 dni. Po upływie 7 dni zawartość szafki uznana zostaje za rzeczy porzucone w rozumieniu przepisu art. 180 kodeksu cywilnego i dowolnie rozdysponowana przez UP. Klubowiczowi odszkodowanie za przeciętą kłódkę nie przysługuje.
  27. Zabrania się przynoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby prowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia oraz zdrowia.
  28. UP zastrzega sobie prawo do wizualnego monitoringu Klubu. Kamery zainstalowane są jedynie w celach bezpieczeństwa i w celach dowodowych, a nagrania monitoringu mogą stanowić podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności osób, naruszających przepisy prawa oraz postanowienia Regulaminu. Jednocześnie UP oświadcza, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych i godności Klubowiczów, a obrazy z kamer przeglądane mogą być wyłącznie przez osoby do tego upoważnione.
  29. Zarówno w Klubie, jak również w budynku, w którym Klub się znajduje, obowiązuje zakaz:
   1. niszczenia, uszkadzania, zanieczyszczania i zaśmiecania;
   2. posługiwania się urządzeniami alarmowymi i awaryjnymi bez uzasadnienia;
   3. wchodzenia osób nieuprawnionych do wydzielonych pomieszczeń, do których wstęp jest zabroniony;
   4. umieszczania i usuwania bez zgody UP w jakimkolwiek miejscu napisów, ogłoszeń, reklam i rysunków;
   5. dokonywania czynności grożących wywołaniem pożaru, w szczególności wzniecania lub używania ognia;
   6. wprowadzania zwierząt;
   7. wnoszenia i zażywania środków odurzających;
   8. sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych oraz nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych;
   9. zakłócania krzykiem, hałasem lub innym wybrykiem porządku publicznego lub spokoju osób korzystających z Klubu;
   10. konsumpcji, poza miejscami do tego wyznaczonymi.
  30. Jeżeli Klubowicz narusza Regulamin lub nie stosuje się do poleceń Przedstawiciela Klubu, może zostać zobowiązany przez Przedstawiciela Klubu do natychmiastowego opuszczenia Klubu.
  31. UP zastrzega sobie prawo do zamknięcia Klubu w święta kościelne lub państwowe.
  32. O fakcie zamknięcia Klubu w sytuacji opisanej w ustępie poprzedzającym, Klubowicz zostanie poinformowany z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, poprzez pocztę elektroniczną – na adres mailowy podany w formularzu internetowym przed zawarciem umowy w przedmiocie Członkostwa.
  33. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, Przedstawiciel Klubu powiadomi o tym Klubowicza z 3-dniowym wyprzedzeniem, poprzez pocztę elektroniczną.
  34. W przypadku, gdy do zamknięcia Klubu dojdzie z przyczyn niezależnych od UP, takich jak m.in. siła wyższa bądź decyzja organów państwa, umowa zawarta na czas określony ulega przedłużeniu o okres zamknięcia Klubu. Opłaty są w tych okolicznościach pobierane na zasadach dotychczasowych, zgodnie z Regulaminem. W okresie zamknięcia Klubu, Klubowicz zachowuje prawo do korzystania z usług świadczonych przez UP, w tym w szczególności do usług świadczonych w formie online. Za czas przedłużonego Członkostwa, Klubowicz nie ponosi opłat.
  35. W przypadku, gdy do zamknięcia Klubu dojdzie z przyczyn niezależnych od UP, takich jak m.in. siła wyższa bądź decyzja organów państwa, Klubowicze, którzy zawarli z UP umowę na czas nieokreślony zachowują prawo do korzystania z usług świadczonych przez UP, w tym w szczególności do usług świadczonych w formie online. Opłaty są w tych okolicznościach pobierane na zasadach dotychczasowych, zgodnie z Regulaminem. Klubowiczowi przysługuje wówczas również prawo do Zamrożenia Umowy na zasadach określonych w Regulaminie, nawet jeżeli w danym roku skorzystał już z tego uprawnienia.
 4. ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU PRZEZ OSOBY NIELETNIE
  1. Klubowicz-rodzic lub Klubowicz-przedstawiciel ustawowy, uprawniony jest do wejścia na teren Klubu razem z:
   1. Dzieckiem
   2. Dzieckiem Na Zajęciach
   3. Dzieckiem z Mamą

   na warunkach określonych w niniejszym Rozdziale

  2. Dziecko ma prawo przebywać na terenie Klubu tylko i wyłącznie w przypadku zawarcia przez Klubowicza-rodzica lub Klubowicza-przedstawiciela ustawowego Umowy o korzystanie z usług Klubu przez Dziecko poprzez zakup odpowiedniego Karnetu. Dodatkowym warunkiem przebywania przez Dziecko na terenie Klubu jest złożenie przez Klubowicza-rodzica lub Klubowicza-przedstawiciela ustawowego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług UP przez Dziecko, bądź o posiadaniu przez nie wyraźnych wskazań lekarskich do korzystania z usług UP.
  3. W przypadku posiadania przez Dziecko wyraźnych wskazań lekarskich do korzystania z usług UP, o których mowa w ust. 2 powyżej, Klubowicz-rodzic lub Klubowicz-przedstawiciel ustawowy, przed przystąpieniem przez Dziecko do wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń, zobowiązany jest do wcześniejszego przeprowadzenia we własnym zakresie konsultacji z trenerem personalnym posiadającym odpowiednią wiedzę i kwalifikacje.
  4. W przypadku posiadania przez Dziecko wyraźnych wskazań lekarskich do korzystania z usług UP, o których mowa w ust. 2 powyżej, Klubowicz-rodzic lub Klubowicz-przedstawiciel ustawowy, przed przystąpieniem przez Dziecko do wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń, zobowiązany jest do wcześniejszego przeprowadzenia we własnym zakresie konsultacji z trenerem personalnym posiadającym odpowiednią wiedzę i kwalifikacje.
  5. Klubowicz-rodzic lub Klubowicz-przedstawiciel ustawowy ma możliwość zapisania Dziecka na organizowane przez UP zajęcia grupowe oznaczone jako „Przyjazne Dziecku”, w ramach określonego przez UP limitu miejsc.
  6. Dziecko może uczestniczyć w zajęciach grupowych jedynie pod opieką Klubowicza-rodzica lub Klubowicza-przedstawiciela ustawowego.
  7. Zabronione jest korzystanie przez Dziecko z urządzeń i stref oznaczonych w Klubie jako nieprzeznaczone do użytku Dziecka, w szczególności ze Strefy wolnych ciężarów oraz z wszelkiego rodzaju bram z linami. Z pozostałych urządzeń oraz stref Dziecko może korzystać jedynie przy zastosowaniu minimalnego obciążenia oraz minimalnej prędkości.
  8. Klubowicz-rodzic lub Klubowicz-przedstawiciel ustawowy ma prawo przyprowadzić na zajęcia organizowane w Klubie na Sali przeznaczonej do zajęć grupowych, których jest on uczestnikiem, Dziecko Na Zajęciach. Dziecko Na Zajęciach zobowiązane jest do cichego i kulturalnego zachowania, a nadto do przebywania w trakcie zajęć w miejscu wyznaczonym przez osobę prowadzącą zajęcia, aby mogło pozostawać pod opieką Klubowicza-rodzica lub Klubowiczaprzedstawiciela ustawowego, który je przyprowadził.
  9. W stosunku do Dziecka Na Zajęciach i Dziecka z Mamą stosuje się wprost zasady odpowiedzialności określone w ust. 4 powyżej.
  10. Dziecko z Mamą może przebywać jedynie na zajęciach Gym Mama
  11. Ze względu na kubaturę pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia, UP zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia zajęć jedynie dla Klubowiczów oraz ograniczonej liczby Dzieci Na Zajęciach. W takim przypadku pierwszeństwo wejścia na zajęcia przysługuje zapisanym na nie w ramach dostępnego limitu Klubowiczom.
  12. Postanowienia niniejszego Rozdziału nie znajdują zastosowania w zakresie, w jakim Klubowiczrodzic lub Klubowicz-przedstawiciel ustawowy zawrze odrębną umowę z Trenerem bądź z inną osobą świadczącą usługi z zakresu prowadzenia treningów personalnych.
 5. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ KLUB
  1. UP oferuje następujące usługi w ramach Członkostwa:
   1. Podstawowe: dostęp do siłowni oraz strefy cardio;
   2. Dodatkowe: zajęcia grupowe według grafiku zajęć oraz dostęp do Solarium Klubu lub Sauny – grafik zajęć może ulegać zmianie w dowolnym czasie;
   3. Usługi Online.
  2. W ramach Członkostwa UP oferuje dostęp do Sauny jedynie w Klubach wyposażonych w Saunę, zgodnie z opisem każdego Klubu na poszczególnych podstronach Strony Internetowej. Zmiana wyposażenia i udogodnień w którymkolwiek z Klubów nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu
  3. Dodatkowo, w ramach Członkostwa połączonego ze świadczeniem zdrowotnym, UP w określonych Klubach oferuje świadczenia zdrowotne. Zakres świadczeń zdrowotnych oferowanych przez poszczególne Kluby znajduje się na podstronie każdego z Klubów na Stronie Internetowej. Zmiana zakresu świadczeń zdrowotnych oraz listy Klubów nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
  4. Zakres usług zależy od rodzaju wybranego Karnetu.
 6. KARNETY, CZAS TRWANIA UMOWY
  1. UP może oferować Klubowiczom w ramach Członkostwa różne typy Karnetów.
  2. Poszczególne typy Karnetów oraz aktualne ceny są wskazane na Stronie Internetowej.
  3. W przypadku, gdy zawarcie Umowy związane jest z Ulgą przyznaną Klubowiczowi, w razie jednostronnego rozwiązania Umowy przez Klubowicza lub przez UP z winy Klubowicza (w tym w związku z rażącym naruszeniem przez Klubowicza niniejszego Regulaminu) w okresie obowiązywania Umowy, UP przysługuje roszczenie z tego tytułu w wysokości określonej w Umowie jako równowartość Ulgi przyznanej Klubowiczowi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Klubowicza złożony w formie pisemnej bezpośrednio do organu zarządzającego UP, możliwa jest rezygnacja z dochodzenia przez UP roszczenia w postaci zwrotu Ulgi,
  4. Uchylony
  5. Uchylony
  6. W przypadku zawarcia umowy i rozpoczęcia okresu jej obowiązywania po pierwszym dniu danego miesiąca, UP pobiera od Klubowicza ratę dopełnieniową, stanowiącą liczoną proporcjonalnie kwotę należną UP za okres, którego początek biegnie od dnia podpisania Umowy, do końca pierwszego miesiąca trwania Umowy. W przypadku podpisania Umowy i rozpoczęcia jej obowiązywania pierwszego dnia danego miesiąca, UP pobiera pierwszą ratę, stanowiącą kwotę należną UP za pełny miesiąc kalendarzowy.
  7. Klubowicz przy zakupie Karnetu zobowiązany jest do zapłaty opłaty wpisowej. Wysokość opłaty wpisowej może różnić się w przypadku poszczególnych Karnetów. W przypadku niektórych Karnetów opłata wpisowa może nie zostać naliczona wcale. Na Stronie Internetowej wskazana będzie każdorazowo wysokość opłaty wpisowej bądź informacja o jej braku.
  8. Klubowicz może zakupić Karnet również w ramach Promocji. Warunki zawarcia umowy w przypadku Promocji każdorazowo określane są indywidualnie, na potrzeby konkretnej akcji promocyjnej.
 7. ZMIANA CENNIKA ŚWIADCZENIA USŁUG
  1. UP zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika Usług, jeżeli aktualnie obowiązujący Cennik nie odpowiada cenom rynkowym poszczególnych karnetów, a zmiana jest niezbędna ze względu na szczególne warunki ekonomiczne, w szczególności wzrost cen wywołany inflacją.
  2. Zmiana Cennika Usług nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
  3. Zmiana Cennika Usług dotyczy Klubowiczów, którzy zawarli umowy przed dniem 25 października 2021 r.
  4. Klubowicze zostaną poinformowani o zmianie Cennika Usług z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem, poprzez:
   1. Ogłoszenie na stronie up-fit.pl,
   2. informację przesłaną na adres e-mail Klubowicza, podany przy zawarciu umowy,
   3. informację pisemną, wywieszoną w widocznym, ogólnodostępnym miejscu w każdym Klubie.
  5. Zmiana Cennika Usług odnosi skutek:
   1. W stosunku do umów zawartych na czas nieokreślony – z dniem wejścia w życie nowego Cennika, z zastrzeżeniem ust. 6;
   2. W stosunku do umów zawartych na czas określony – w dniu zawarcia nowej umowy na czas określony lub przejścia dotychczasowej umowy terminowej na czas nieokreślony, na zasadach określonych w Rozdziale VII ust. 10 Regulaminu.
  6. Klubowiczowi, który zawarł umowę, o której mowa w ust. 5 lit. a) powyżej, przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów, a także bez zachowania okresu wypowiedzenia, o którym mowa w rozdziale VII ust. 8 Regulaminu, w terminie do ostatniego dnia obowiązywania poprzedniego Cennika Usług. W przypadku tym umowa wygasa w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, w którym Klubowicz dokonał wypowiedzenia, nie później jednak, niż w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniego Cennika Usług.
  7. Oświadczenie o odstąpieniu, o którym mowa w ust. 6 powyżej, należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i złożyć osobiście w Dziale Obsługi Klienta Klubu.
  8. Bezskuteczny upływ terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu, o którym mowa w ust. 6 powyżej, poczytywany jest za akceptację nowych warunków cenowych obowiązujących w Klubie.
 8. ZAMROŻENIE UMOWY, ZAKOŃCZENIE UMOWY
  1. Klubowicz, który:
   1. zapłacił opłatę miesięczną za bieżący miesiąc i nie zalega z opłatami wobec UP,
   2. opłacił Karnet z góry za cały okres jego obowiązywania, tj. w sposób określony w:
    1. Rozdziale 2 ust. 7 pkt. a) ppkt. ii) oraz
    2. Rozdziale 2 ust. 7 pkt. b);
   3. Wykupi Karnet na czas określony nie krótszy niż 12 (dwanaście) miesięcy,

   – uprawniony jest jednorazowo w każdym okresie dwunastomiesięcznym obowiązywania umowy (do okresu tego nie zalicza się okresu Członkostwa przyznawanego nieopłatnie Klubowiczowi) do Zamrożenia Umowy na okres od jednego do trzech miesięcy (w zależności od karnetu). W trakcie Zamrożenia Umowy Klubowicz nie może korzystać z Klubu.

  2. W przypadku kiedy Klubowicz opłacił Karnet z góry za cały okres jego obowiązywania, tj. w sposób określony w:
   1. Rozdziale 2 ust. 7 pkt. a) ppkt. ii) oraz
   2. Rozdziale 2 ust. 7 pkt. b);

   – maksymalny okres zamrożenia wynosi 1 miesiąc.

  3. Zamrożenie Umowy następuje na zgłoszony Przedstawicielowi Klubu, pisemny wniosek Klubowicza Okres Zamrożenia Umowy biegnie od pierwszego dnia miesiąca rozliczeniowego następującego po miesiącu, w którym dokonano skutecznego zgłoszenia i może być dokonywane wyłącznie na okres pełnych miesięcy kalendarzowych.
  4. W okresie Zamrożenia Umowy, Klubowicz zobowiązany jest do ponoszenia opłaty miesięcznej w wysokości 19,00 zł. Powyższe nie dotyczy Klubowiczów opłacających Karnet w sposób, o którym mowa w Rozdziale 2 ust. 7 pkt. a) ppkt. ii) oraz Rozdziale 2 ust. 7 pkt. b) niniejszego Regulaminu.
  5. Klubowicz, celem zakończenia okresu Zamrożenia Umowy, zobowiązany jest zgłosić ten fakt Przedstawicielowi Klubu najpóźniej przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca rozliczeniowego w formie pisemnego zawiadomienia.
  6. W przypadku skorzystania z prawa do Zamrożenia Umowy przez Klubowicza, który zawarł z UP umowę na czas określony, czas trwania umowy ulega stosownemu przedłużeniu o liczbę miesięcy równą okresowi, w którym Klubowicz korzystał z prawa do Zamrożenia Umowy.
  7. Klubowicz nie może dokonać Zamrożenia Umowy w okresie wypowiedzenia.
  8. W przypadku Umowy zawartej na czas nieokreślony, Klubowiczowi oraz UP przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, liczony od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym dokonano wypowiedzenia Umowy. Wypowiedzenie umowy nie może być dokonane w okresie Zamrożenia Umowy.
  9. W przypadku umów na czas określony, strony wyłączają możliwość wypowiedzenia umowy z innej przyczyny niż ważny powód. Za ważny powód Strony uznają między innymi rażące naruszenie postanowień Regulaminu. Stan zdrowia Klubowicza nie stanowi ważnego powodu uprawniającego do wypowiedzenia umowy. W przypadku wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony, Strony obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, liczony od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym dokonano wypowiedzenia Umowy.
  10. Umowy na czas oznaczony dłuższy niż miesiąc, po upływie okresu obowiązywania przechodzą na umowę na czas nieokreślony w taryfie aktualnie obowiązującej w Cenniku Usług chyba, że Klubowicz złoży oświadczenie woli o braku chęci kontynuowania umowy, sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i doręczy je osobiście w dziale Obsługi Klienta Klubu.. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej, Strony obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, liczony od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym dokonano wypowiedzenia Umowy. Rozwiązanie umowy na czas określony odnosi jednak skutek najwcześniej w dniu upływu okresu, na jaki została zawarta. Powyższe postanowienie nie dotyczy umowy na Członkostwo w ramach usługi UP MEDI.
  11. W przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu przez Klubowicza, UP przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. UP przysługuje wówczas uprawnienie do zachowania wynagrodzenia proporcjonalnie do czasu trwania umowy w miesiącu, w którym dokonano jej wypowiedzenia
  12. Za rażące naruszenie postanowień Regulaminu uważa się w szczególności naruszanie dobra UP, zniszczenie mienia UP oraz opóźnienie w uiszczeniu opłat za Członkostwo za okres dłuższy niż 3 miesiące
  13. Wypowiedzenie umowy uznaje się za skuteczne, jeżeli zostało sporządzone w formie pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności oraz prawidłowo doręczone drugiej stronie.
  14. Wypowiedzenie umowy przez Klubowicza powinno zostać złożone osobiście w Dziale Obsługi Klienta Klubu.
  15. Wypowiedzenie umowy przez UP powinno zostać wręczone osobiście Klubowiczowi bądź doręczone na adres podany przez Klubowicza w formularzu internetowym przed zawarciem umowy.
  16. Od umowy zawartej poza Klubem, do którego jest przypisany Klubowicz, Klubowicz może odstąpić w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. Wówczas nastąpi również zwrot wpłaconych przez Klubowicza środków pieniężnych takich jak opłata wpisowa i pierwsza pobrana opłata za Karnet.
  17. Odstąpienie od Umowy może zostać złożone na formularzu, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.).
  18. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klubowicza, który złożył oświadczenie o żądaniu świadczenia na jego rzecz usług wynikających z Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od niej, Klubowicz zobowiązany będzie do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
 9. SKARGI I REKLAMACJE
  1. Klubowicz może złożyć skargę lub reklamację w Dziale Obsługi Klienta Klubu w przypadku niezadowolenia z jakości lub nienależytego wykonania usług. Formą składania skarg i reklamacji jest forma pisemna. Elementami niezbędnymi do przyjęcia zgłoszenia są: imię i nazwisko Klubowicza, adres korespondencyjny, podpis Klubowicza oraz opis przedmiotu skargi lub reklamacji.
  2. UP udziela pisemnej odpowiedzi na skargę lub reklamację w terminie 14 dni.
  3. Klubowicz posiada możliwość skorzystania z pozasądowych, alternatywnych metod rozstrzygania sporów, może także zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Klubowicz może złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klubowicz może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 10. DANE OSOBOWE
  1. Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach świadczonych usług klubu fitness i siłowni, a także usług marketingowych, są:
   1. UP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przeźmierowie, (62-081) przy ul. Rynkowej 58, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144940, posiadającą NIP 7792186448 oraz numer REGON 634384550
   2. GMS Consulting Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grottgera 16/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000774824, posiadającą NIP 7792503819 oraz REGON 382755001.

   – zwani dalej również „Współadministratorami”

  2. Dane osobowe Klubowicza są przetwarzane przez Współadministratorów zgodnie z RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r
  3. Dane osobowe Klubowicza są przetwarzane przez Współadministratorów w celu:
   1. realizacji umowy w przedmiocie Członkostwa, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO
   2. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów, takich jak np. ustalanie, dochodzenie roszczeń, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
   3. marketingowym, wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Klubowicza zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  4. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Klubowicza, w szczególności dotyczące przysługujących Klubowiczom praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, znajdują się w klauzuli informacyjnej, wysyłanej mailem.
 11. UWAGI KOŃCOWE
  1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
  2. Klubowicz oraz UP są zobowiązani do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach adresu zamieszkania oraz adresu do korespondencji, w tym także adresu do korespondencji elektronicznej i numerów telefonów komórkowych, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany, pod rygorem uznania skuteczności doręczenia wszelkich oświadczeń woli na adres poprzedni.
  3. UP jest uprawniony do wprowadzania zmiany niniejszego Regulaminu oraz cennika Klubu, w szczególności. w związku ze zmianą sytuacji rynkowej, wzrostem cen wywołanym inflacją, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, poprzez wywieszenie stosownej informacji na ten temat w Dziale Obsługi Klienta Klubu oraz jej przekazanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy podany przez Klubowicza w formularzu internetowym przed zawarciem umowy.
  4. W przypadku zmiany Regulaminu Klubowiczowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w ciągu 14 dni od powiadomienia o wprowadzeniu zmian, dokonanego przez UP w sposób określony w ustępie poprzednim. W przypadku złożenia przez Klubowicza oświadczenia o wypowiedzeniu, do czasu wygaśnięcia umowy, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym.
  5. W przypadku wydania Karty, podlega ona zwrotowi po zakończeniu trwania umowy w terminie 7 dni. W przypadku braku zwrotu Karty do Działu Obsługi Klienta Klubu we wskazanym terminie, UP obciąży Klubowicza opłatą w wysokości 20,00 zł.
  6. Klubowicz wyraża zgodę na:
   1. zmianę Spółki świadczącej usługi fitness w Klubie w ramach podpisanej umowy w danej lokalizacji;
   2. zmiana podmiotu nie wymaga konieczności zawarcia nowej umowy. Klubowicz wyraża zgodę na cesję ogółu praw i obowiązków wynikających z Umowy.
  7. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 26 sierpnia 2022 r.