REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO

Na podstawie przepisów art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustala się regulamin organizacyjny w następującym brzmieniu:

 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą: „Up spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przeźmierowie przy ul. Rynkowej 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000144940, REGON 634384550, NIP 7792186448 albo GMS Consulting Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Przeźmierowie (62-081) przy ul. Rynkowej 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000774824
 2. Podmiot leczniczy udziela świadczeń leczniczych w pomieszczeniach przeznaczonych, dostosowanych do udzielania świadczeń zdrowotnych (gabinetach) odpowiednio oznaczonych znajdujących się Klubach UP, czyli obiektach sportowo-rekreacyjny wyposażonych w urządzenia treningowe prowadzony przez UP, składający się z Sali Treningowej, Szatni oraz, opcjonalnie, z Solarium, do którego dostęp regulowany jest osobno w poniższych lokalizacjach:
  1. UP_ GRUDZIĄDZ ZODIAK, ul. Chełmińska 68, 86-300 Grudziądz;
  2. UP_OSOWA, ul. Spacerowa 65; 80-299 Gdańsk;
  3. UP_LESZNO, ul. Gabriela Narutowicza 84, 64-100 Leszno

  W godzinach pracy poszczególnych Klubów UP.

 3. Podmiot leczniczy działa na podstawie: [1] powszechnie obowiązujących przepisów prawa; [2] wpisu do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (nr księgi rejestrowej 000000239272); [3] regulaminu organizacyjnego. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie ma również REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA UMÓW W SIECI KLUBÓW FITNESS UP.
 4. W UP udzielane są odpłatne ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia w dziedzinie fizjoterapii świadczone przez wykwalifikowany personel.
 5. Celem UP w ramach prowadzenia działalności leczniczej jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej w zakresie fizjoterapii, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych. Cele podmiotu leczniczego są realizowane poprzez rzetelne i sumienne wykonywanie zadań zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Do zadań Podmiotu leczniczego należy udzielanie świadczeń zdrowotnych poprzez zapewnienie wysokiej.
 6. Za wszystkie udzielane Pacjentom świadczenia zdrowotne pobierane są opłaty. Podmiot leczniczy nie udziela bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia. Świadczenia zdrowotne mogą być udzielone w ramach wykupionego abonamentu lub są każdorazowo pobierane w recepcji po wyjściu Pacjenta z gabinetu. Szczegółowa wysokość opłat została określona w cenniku stanowiącym załącznik do Regulaminu, który znajduje się w recepcji i na stronie internetowej https://www.up-fit.pl.
 7. Udzielanie świadczeń zdrowotnych wymaga uprzedniej rejestracji Pacjenta na wizytę (i) telefonicznie w recepcji każdego Klubu UP lub (ii) za pomocą Strefy Klienta w rozumieniu REGULAMINU ZAWIERANIA I WYKONYWANIA UMÓW W SIECI KLUBÓW FITNESS UP. Dokonując rezerwacji należy podać co najmniej imię i numer telefonu do kontaktu. Terminy wizyty są zależne od aktualnego harmonogramu pracy fizjoterapeuty.
 8. Pacjent proszony jest o przybycie na wizytę kilka minut wcześniej przed wyznaczoną godziną. Spóźnienie się na wizytę skutkuje skróceniem czasu terapii.
 9. Na pierwszą wizytę Pacjent powinien przybyć co najmniej 15 minut przez planowaną godziną wizyty i udostępnić dokument tożsamości, celem założenia dokumentacji indywidualnej Pacjenta. Fizjoterapeuta na podstawie skierowania od lekarza lub wywiadu i badania pacjenta proponuje rodzaj zabiegów i czas trwania terapii. Fizjoterapeuta ma prawo wymagać przeprowadzenia dodatkowych badań.
 10. Możliwym jest odwołanie wizyty lub zmiana jej terminu nie później niż 24 h przed umówionym terminem wizyty. Odwołanie wizyty z naruszeniem niniejszego postanowienia będzie skutkowało naliczeniem opłaty w wysokości 50 PLN. Należność zostanie doliczona do comiesięcznej opłaty abonamentowej lub zostanie rozliczona podczas kolejnej wizyty Pacjenta.
 11. Odmowa udzielania świadczeń zdrowotnych może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach pojawienia się na umówioną wizytę: Pacjentów nieletnich; ubezwłasnowolnionych bez towarzyszącego im przedstawiciela ustawowego; pod wpływem środków odurzających; agresywnych; niewspółpracujących; niewładających biegle językiem polskim bez obecności osoby tłumaczącej; oraz w innych szczególnych sytuacjach. Po zarejestrowaniu Pacjent oczekuje przed gabinetem na wezwanie do gabinetu. Wizyta przebiega stosownie do indywidualnych potrzeb Pacjenta.
 12. UP prowadzi dokumentację medyczną oraz zapewnia zachowanie poufności i ochronę danych osobowych. Dokumentację medyczną udostępnia się Pacjentowi na podstawie pisemnego wniosku. We wniosku należy określić w jakim zakresie dokumentacja ma być udostępniona (całość/część, do wglądu/kopie). Dokumentację udostępnia się jedynie na terenie zakładu leczniczego. Kopie dokumentacji mogą być odebrane jedynie osobiście przez Pacjenta bądź upoważnioną na piśmie przez niego osobę. Oryginał upoważnienia należy doręczyć najpóźniej w dniu odbioru dokumentacji. Udostępnienie danych następuje niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku o udostępnienie. Udostępnianie dokumentacji medycznej jest nieodpłatne.
 13. UP zastrzega sobie prawo do wizualnego monitoringu Klubu UP. Kamery zainstalowane są jedynie w celach bezpieczeństwa i w celach dowodowych, a nagrania monitoringu mogą stanowić podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności osób, naruszających przepisy prawa oraz postanowienia Regulaminu. Jednocześnie UP oświadcza, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych i godności Pacjentów, a obrazy z kamer przeglądane mogą być wyłącznie przez osoby do tego upoważnione.
 14. Pacjenta ma prawo do
  1. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,
  2. informacji o swoim stanie zdrowia, proponowanych metodach terapeutycznych, następstwach ich zastosowania lub zaniechania
  3. zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia,
  4. wyrażenia zgody albo odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
  5. poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
  6. dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych,
 15. Pacjent ma obowiązek:
  1. przestrzegania zasad określonych w regulaminie organizacyjnym oraz w REGULAMINIE ZAWIERANIA I WYKONYWANIA UMÓW W SIECI KLUBÓW FITNESS UP
  2. poinformować personel o stanie swojego zdrowia, aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do terapii, o aktualnych urazach, stanach bólowych i innych objawach powstałych wskutek przeprowadzonej terapii, gdyż może mieć to istotny wpływ na przebieg dalszej fizjoterapii,
  3. posiadania stroju sportowego podczas terapii,
  4. przestrzegania zaleceń fizjoterapeuty.

Załącznik – cennik

LP. Świadczenie zdrowotne Wysokość opłaty
1 Karnet UP Fizjo 189,00 zł
2 Karnet UP Medical 179,00 zł
3 Opłata w przypadku nie skorzystania z umówionej wizyty 50,00 zł