REGULAMIN TRENINGÓW PERSONALNYCH
W KLUBIE UP

 1. DEFINICJE
  1. „UP” – Up spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przeźmierowie przy ul. Rynkowej 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000144940 albo GMS Consulting Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Przeźmierowie (62-081) przy ul. Rynkowej 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000774824
  2. „REGULAMIN” – niniejszy Regulamin Treningów Personalnych;
  3. „REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG” – Regulamin Świadczenia Usług UP, dostępny na stronie internetowej https://www.up-fit.pl/
  4. „TRENER” – osoba świadcząca usługę w imieniu UP, posiadającą kwalifikacje oraz doświadczenie w świadczeniu Usług;
  5. „TRENING” – oznacza trening personalny Klienta, tj. usługę, polegającą na zapewnieniu Klientowi wsparcia Trenera w zindywidualizowanym procesie treningowym odbywanym w Klubie, poprzez opracowanie planu treningowego dopasowanego do Klienta, jego stanu zdrowia kondycji oraz zapotrzebowania, zapewnienie opieki trenerskiej oraz monitorowanie postępów Klienta.
  6. „PAKIET” – wybrany i zakupiony przez Klienta pakiet treningów personalnych, spośród pakietów dostępnych na Stronie Internetowej UP: https://www.up-fit.pl
  7. „UMOWA” – umowa zawarta pomiędzy Klientem a UP, uprawniająca do odbywania Treningów w Klubach;
  8. „KLIENT” – osoba fizyczna, która zawarła Umowę z UP
  9. „KLUBY” – kluby fitness prowadzony przez UP, których lista znajduje się na Stronie Internetowej
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. UP za pośrednictwem Strony Internetowej lub bezpośrednio w KLUBIE oferuje Klientowi możliwość zawarcia Umowy, w ramach której Klient będzie miał prawo korzystać z usługi Treningu Personalnego, realizowanej w Klubach, po uprzednim umówieniu terminu u Trenera
  2. Trening realizowany jest tylko i wyłącznie na terenie Klubów, zgodnie z ustaleniami z Trenerem
  3. Korzystanie z Treningu każdorazowo realizowane jest w oparciu o Umowę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Świadczenia Usług UP, dostępnym na Stronie Internetowej.
  4. Klient dokonuje płatności z góry za zakupiony Pakiet, za pomocą dostępnych zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług UP.
  5. Usługa Treningu świadczona będzie przez Trenera na rzecz Klienta, przy czym dopuszcza się możliwość zmiany Trenera przez UP w przypadku gdy dalsze świadczenie usług Treningu na rzecz Klienta przez dotychczasowego Trenera nie będzie możliwe.
 3. KORZYSTANIE Z USŁUGI TRENINGU
  1. Wyłącznie uprawnionym do zawarcia Umowy jest osoba fizyczna, która spełnia łącznie poniższe warunki:
   1. ukończyła 18 rok życia;
   2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych
   3. nie posiada przeciwskazań lekarskich do odbycia Treningu;
  2. Klient jest zobowiązany do poinformowania Trenera o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, celem dopasowania rodzaju ćwiczeń oraz ich intensywności do stanu zdrowia ćwiczącego;
  3. Zawierając Umowę, Klient:
   1. akceptuje Regulamin oraz Regulaminu Świadczenia Usług w Klubie;
   2. potwierdza, że nie zachodzą przeciwskazania zdrowotne co do udziału w Treningach i bierze udział w Treningach na własną odpowiedzialność.
  4. Każdy Klient korzystający z usługi Treningów, ma obowiązek każdorazowo złożyć podpis w recepcji Klubu na Karcie Treningów Personalnych, należącej do trenera, który realizuje w/w usługę treningów personalnych.
  5. Rezerwacja terminu Treningu, jak również zmiana terminu rezerwacji dokonywana jest przez Klienta bezpośrednio z Trenerem;
  6. Rezerwacja terminu Treningu musi zostać dokonana przez Klienta najpóźniej do 24h przed oraz może zostać odwołana najpóźniej do 24h przed Treningiem.
  7. Trening trwa 60 minut. Jeżeli trening rozpocznie się z opóźnieniem powyżej 15 minut z winy Klienta trening nie zostanie wydłużony o czas niepunktualności. Jeżeli Trener lub Klient spóźni się na Trening do 15 minut, za zgodą drugiej strony Trening może zostać wydłużony o czas spóźnienia. Jeżeli Trener spóźni się na trening powyżej 15 minut, za zgodą Klienta trening może zostać wydłużony o czas spóźnienia, a w przypadku braku zgody Klient ma prawo do ustalenia innego terminu odbycia Treningu w ramach Pakietu.
  8. W przypadku nieodwołania przez Klienta umówionego terminu wykonania Treningu w czasie do 24 godzin przed jego rozpoczęciem, Trening zostaje uznany za wykorzystany a Klientowi nie przysługuje roszczenie o zwrot opłaty za niewykorzystany Trening.
  9. Trener zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu treningu z przyczyn osobistych.
  10. Rejestrowanie dźwięku lub obrazu, a także wykonywanie zdjęć w czasie Treningu bez zgody Trenera jest zabronione.
  11. Trener nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub zniszczonego mienie uczestnika Treningu.
  12. Usługa Treningu może zostać zrealizowana tylko i wyłącznie na rzecz Klienta, przez którego została zamówiona oraz opłacona, przeniesienie Treningu na osobę trzecią nie jest możliwe.
  13. Klient ma prawo zmienić Trenera, bez podania przyczyny, poprzez kontakt z działem obsługi Klienta. W takim przypadku, Klient musi liczyć się z możliwością zmiany terminów ustalonych już Treningów z poprzednim Trenerem.
  14. Każda usługa Treningu w ramach danego Pakietu pozostaje ważna przez okres wskazany dla każdego Pakietu i podlega okresowi przedawnienia. W przypadku przedawnienia i niewykorzystania przez Klienta puli wykupionych Treningów, Klientowi nie przysługuje zwrot środków odpowiadający liczbie niewykorzystanych Treningów.
 4. CZAS TRWANIA UMOWY
  1. Umowa o świadczenie usługi Treningu zawarta jest na czas określony, odpowiadający wariantowi pakietu wybranego przez Klienta w procesie zawarcia Umowy.
  2. UP jest uprawniony do rozwiązania umowy przed zakończeniem czasu jej trwania w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:
   1. Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Świadczenia Usług oraz nie zmienia swojego zachowania pomimo upomnienia;
   2. sposób w jaki zachowuje się Klient stanowi zagrożenie bezpieczeństwa lub życia innych osób przebywających na terenie Klubu lub zachowanie Klienta jest niezgodne z powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi.
  3. UP ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia obiektu Klubu lub Klubów lub ich części, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych działań, które okażą się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Klubu/Klubów i świadczenia usług na najwyższym poziomie.
  4. Klient ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy, jeżeli trzykrotnie ze strony Trenera lub Klubu nie będzie możliwe zrealizowanie Treningu w zarezerwowanym terminie.
  5. Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z przyczyn określonych w ust. 2 powyżej UP zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości kwoty stanowiącej wartość zakupionego przez Klienta Pakietu, pomniejszonej proporcjonalnie do przeprowadzonych Treningów.
 5. DANE OSOBOWE
  1. UP informuje, że jest administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Oferty i świadczenia usług objętych Umową.
  2. W związku z realizacją Oferty UP przetwarza następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, PESEL, adres korespondencyjny, numer dowodu osobistego, zdjęcie zamieszczone w dowodzie osobistym, adres e-mail oraz numer telefonu Uczestnika.
  3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu uczestnictwa w Ofercie specjalnej, w tym w związku z wykonywaniem praw lub obowiązków Uczestników, a po jej zakończeniu w celu archiwizacyjnym.
  4. Na podstawie niniejszego regulaminu dane osobowe Uczestników (w zakresie wskazanym w ust. 2 powyżej) będą przetwarzane w czasie trwania Oferty, w celu związanym z przystąpieniem do niej, wykonania praw i obowiązków związanych z Ofertą, a następnie w okresie archiwizacji osoba, której podane dane osobowe dotyczą ma prawo wglądu do nich, może je zmieniać w przypadku, gdy są nieaktualne lub niezgodne z rzeczywistością i może żądać zaprzestania ich przetwarzania.
  5. Uprawnienia Uczestników i pozostałe informacje wymagane przepisami prawa o danych osobowych zostały podane Uczestnikowi w odrębnej informacji dot. danych osobowych, która jest udzielana każdemu klientowi UP, dostępnej na stronie internetowej UP: https://www.up-fit.pl
 6. PRAWO ODSTĄPIENIA
  1. Klient może odstąpić od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny, składając jednoznaczne oświadczenie w terminie 14 dni.
  2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym Klient zawarł Umowę. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
  3. W przypadku gdy odstąpią Państwo od umowy o świadczenie usług lub umowy sprzedaży towaru zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, umowę uważamy za niezawartą.W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług lub skorzystał z Treningu przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń do chwili, w której otrzymaliśmy oświadczenie o odstąpieniu. O wysokości tej Klient zostanie poinformowany w odrębnej korespondencji.
  4. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług lub skorzystał z Treningu przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń do chwili, w której otrzymaliśmy oświadczenie o odstąpieniu. O wysokości tej Klient zostanie poinformowany w odrębnej korespondencji.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej https://www.up-fit.pl/ wiadomości o zmianie Regulaminu przez co najmniej 7 dni kalendarzowych.
  2. Klientowi w terminie 7 dni od momentu publikacji zmian Regulaminu przysługuje prawo rezygnacji z Umowy
  3. Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem opublikowania.
  4. Zmiany Regulaminu, wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie wymagają publikacji zmienionego Regulaminu.
  5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy lub w związku z nią, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
  6. Przed przystąpieniem po raz pierwszy do korzystania z usług Klubu, Klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.