REGULAMIN KONKURSU

 

§1

DEFINICJE

„UP” –  UP-FIT S.A.  ul. Kozierowskiego 4/110,  60-185 Skórzewo,NIP 7773425550, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000144940

„Up fit” – fanpage w serwisie Facebook prowadzony przez UP-FIT S.A.

„upfitpl” – profil w serwisie Instagram prowadzony przez UP-FIT S.A.

„up_grudziądz” – profil lokalny UP Grudziądz w serwisie Instagram prowadzony przez UP-FIT S.A.

„UP fit Grudziądz” – grupa w serwisie Facebook prowadzona przez UP-FIT S.A.

„REGULAMIN” – niniejszy Regulamin Konkursu event fitness

„VOUCHER” – voucher upoważniający do jednorazowego darmowego rejsu, organizowanego przez Hotel Rudnik, zgodnie z zasadami i terminem ustalonym przez Hotel Rudnik

„HOTEL RUDNIK” „Hotel Rudnik” – Hotele-Restauracje Jan Grabiński, Magdalena Dzikowska, Małgorzata Hermańska.Chełmińska 144, 86-300 Grudziądz. Spółka cywilna prowadząca działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym, REGON: 340429599 NIP: 8762384428

 

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Konkurs organizowany jest na platformach: koncie UP fit w serwisie Facebook,  grupie prywatnej UP fit Grudziądz w serwisie Facebook, koncie upfitpl na Instagramie, koncie up_grudziądz na Instagramie

Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs odbywa się zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego.

Konkurs trwa od 21/06/2024 do 29/06/2024; godzina 20:00.

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

Organizatorem Konkursu jest UP-FIT S.A. z siedzibą w Skórzewie,
Kozierowskiego 4/110, 60-185 Skórzewo

 

§3

UCZESTNIK KONKURSU

Wzięcie udziału w Konkursie dokonuje w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje nieważność zgłoszenia.

Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu.

Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z uczestnictwem w Konkursie.

Uczestnik Konkursu jest zarejestrowanym użytkownikiem serwisu Facebook lub Instagram.

Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik i przedstawiciel ani małżonek, rodzic, dziecko ani rodzeństwo Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu na zlecenie Organizatora. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić nieograniczoną liczbę osób oraz udostępnić post dowolną ilość razy.

 

§4

ZASADY I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany, administrowany, wspierany, sponsorowany, ani stowarzyszony z serwisem Facebook lub Instagram. Wszelkie dane osobowe wymagane powierzane przez użytkowników w czasie trwania Konkursu, są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisom Facebook oraz Instagram. Zakres użycia danych osobowych Uczestników konkursu określa niniejszy Regulamin.

Serwisy Facebook oraz Instagram są w pełni zwolnione z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie w serwisie Facebook, na stronie znajdującej się pod adresem https://www.facebook.com/UPsiecKlubowFitnessZmisja, grupie pod adresem https://www.facebook.com/groups/248621932502845 lub koncie upfitpl w serwisie Instagram, dostępnym pod adresem https://www.instagram.com/upfitpl/ lub koncie up_grudziądz dostępnym pod adresem https://www.instagram.com/up_grudziadz/ jest oznaczenie innej, dowolnej osoby w komentarzu do postu konkursowego.

Zwycięzcą zostanie jedna osoba, które zaakceptowała regulamin oraz zostanie wybrana (wylosowana) przez Organizatora konkursu.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej dnia 29/06/2024. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej podczas wydarzenia oraz w formie komentarza pod postem konkursowym.

§5

NAGRODY W KONKURSIE

W Konkursie wyłoniony będzie jeden zwycięzca.

Nagrodą  jest voucher, który  upoważnia do jednorazowego darmowego rejsu, organizowanego przez Hotel Rudnik, zgodnie z zasadami i terminem ustalonym przez Hotel Rudnik

Nagroda w postaci voucheru nie może być przekazana do wykorzystania osobom trzecim.

Warunkiem otrzymania nagrody jest osobista obecność podczas eventu fitness podczas wyłaniania zwycięzcy.

Zwycięzcom nie przysługuje prawo żądania wymiany nagród na inne nagrody rzeczowe lub pieniężne.

Organizator oświadcza, że w związku z przepisami prawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nagroda jest zwolniona od podatku.

§6

DANE OSOBOWE

Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie swoich danych osobowych w celu ogłoszenia wyników.⁠

Organizator oświadcza, otrzymane od zwycięzców dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów komercyjnych i będą przechowywane w naszych systemach przez siedem lat z powodu zobowiązań prawnych.

 

 

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną, jeśli jego działania związane z konkursem w jakikolwiek sposób naruszają prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem, stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, o czym poinformuje on Uczestników dodając należytą informację o zmianie regulaminu w treści postów konkursowych na obu platformach.

Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Organizatora https://www.up-fit.pl/polityka-prywatnosci/

Regulamin konkursu – event fitness Grudziądz
POWRÓT