REGULAMIN KONKURSU

§1
DEFINICJE
„UP” – UP-FIT S.A. ul. Kozierowskiego 4/110, 60-185 Skórzewo,NIP 7773425550, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem 0000144940
„up_wroclaw_infinity” – profil lokalny UP Wrocław Infinity w serwisie Instagram prowadzony
przez UP-FIT S.A.
„REGULAMIN” – niniejszy Regulamin Konkursu „Za co cenisz klub UP”
„VOUCHER” – voucher upoważniający do jednorazowej zniżki na pakiet treningów
personalnych w klubie UP Wrocław Infinity

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Konkurs organizowany jest na platformie: Instagram na koncie up_wroclaw_infinity
Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs odbywa się zgodnie z
niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego.
Konkurs trwa od 24/06/2024 do 05/07/2024; godzina 20:00. Konkurs nie jest grą losową w
rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201,
poz. 1540.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach
wykonawczych do tej ustawy. Organizatorem Konkursu jest UP-FIT S.A. z siedzibą w
Skórzewie, ul. Kozierowskiego 4/110, 60-185 Skórzewo

§3
UCZESTNIK KONKURSU
Wzięcie udziału w Konkursie dokonuje w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie
któregokolwiek z warunków spowoduje nieważność zgłoszenia.
Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która zapoznała się z treścią
niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu.
Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba zamieszkała na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
związanych z uczestnictwem w Konkursie.
Uczestnik Konkursu jest zarejestrowanym użytkownikiem serwisu Instagram.
Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik i przedstawiciel ani małżonek, rodzic,
dziecko ani rodzeństwo Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział
w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu na zlecenie Organizatora. Prawo do weryfikacji
spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić nieograniczoną liczbę zdjęć.

§4
ZASADY I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany, administrowany, wspierany, sponsorowany,
ani stowarzyszony z serwisem Instagram. Wszelkie dane osobowe wymagane powierzane
przez użytkowników w czasie trwania Konkursu, są przekazywane Organizatorowi, a nie
serwisowi Instagram. Zakres użycia danych osobowych Uczestników konkursu określa
niniejszy Regulamin.
Instagram jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika.
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie w serwisie Instagram na koncie up_wroclaw_infinity
dostępnym pod adresem https://www.instagram.com/up_wroclaw_infinity/ jest wykonanie
zdjęcia w klubie UP Wrocław Infinity, opublikować zdjęcie na swojej relacji na Instagramie i
oznaczyć profil @up_wroclaw_infinity, dokończyć zdanie „Najbardziej w klubie cenię sobie
…” w komentarzu pod postem konkursowym na profilu @up_wroclaw_infinity. Zwycięzcami
zostaną osoby, które zaakceptowały regulamin oraz zostaną wybrane przez Organizatora
konkursu.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej dnia 05/07/2024. Zwycięzca zostanie
poinformowany o wygranej poprzez wiadomość prywatną na Instagramie.

§5
NAGRODY W KONKURSIE
Nagrodami w Konkursie są vouchery -15% na dowolny pakiet treningów personalnych +
gadżety UP.
Zwycięzcom nie przysługuje prawo żądania wymiany nagród na inne nagrody rzeczowe lub
pieniężne.
Organizator oświadcza, że w związku z przepisami prawa o podatku dochodowym od osób
fizycznych nagroda jest zwolniona od podatku.

§6
DANE OSOBOWE
Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie swoich danych
osobowych w celu ogłoszenia wyników.
Organizator oświadcza, otrzymane od zwycięzców dane osobowe nie będą wykorzystywane
do celów komercyjnych i będą przechowywane w naszych systemach przez siedem lat z
powodu zobowiązań prawnych.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną, jeśli jego działania związane z
konkursem w jakikolwiek sposób naruszają prawa osób trzecich lub powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem, stosuje
się przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. Organizator
zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, o czym poinformuje on Uczestników dodając
należytą informację o zmianie regulaminu w treści postów konkursowych na obu
platformach.
Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności
Organizatora https://www.up- fit.pl/polityka-prywatnosci/

Regulamin konkursu „Za co cenisz Klub UP”
POWRÓT