#riseUP na Wiosnę – czyli największa obniżka cen w sezonie?

Mamy wiosnę, to najlepszy i zarazem ostatni moment Kochane Panie i Panowie, aby zacząć budować swoją formę przed sezonem letnim. To również dzień, który postanowiliśmy uczcić w wyjątkowy sposób! Będziemy odchudzać… ceny karnetów! Wierzcie nam, sprawdziliśmy – taniej nie ma nigdzie!

#RISEUP NA WIOSNĘ

Specjalnie dla Was stworzyliśmy półroczny karnet UP SPECIAL, gdzie przez pierwsze 3 pełne miesiące zapłacicie tylko 69zł za miesiąc.

Tak, to tylko 69 zł za karnet, w którym otrzymujecie wszystkie udogodnienia w Klubie:
– zajęcia grupowe,
– trening wprowadzający z trenerem personalnym
– bezpłatny parking,
– woda zawsze za free i bez żadnych limitów,
– sprzęt marek Premium.

*w promocji biorą udział Kluby UP POZNAŃ BG; UP POZNAŃ PIXEL; UP POZNAŃ NIKU; UP GRUDZIĄDZ ALFA; UP GRUDZIĄDZ ZODIAK; UP GDAŃSK OSOWA

 

REGULAMIN promocji #riseUP na Wiosnę

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji pod nazwą „#riseUP na Wiosnę”, zwanej dalej „Promocją” jest UP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przeźmierowie, adres: ul. Rynkowa 58, 62-081 Przeźmierowo, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144940 oraz UP TO YOU spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Przeźmierowie przy ul. Rynkowej 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000835461, zwane dalej „Organizatorem”.
2. Promocja obowiązuje w okresie od 21.03.2023r. do odwołania.
3. Promocja dotyczy następujących klubów fitness prowadzonych przez Organizatora:
UP POZNAŃ BG; UP POZNAŃ PIXEL; UP POZNAŃ NIKU; UP GRUDZIĄDZ ALFA; UP GRUDZIĄDZ ZODIAK; UP GDAŃSK OSOWA.
4. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Promocji i określa prawa i obowiązki osób chcących skorzystać z Promocji.

§ 2
ZASADY UCZESTNICTWA
1. Z Promocji może skorzystać każda osoba pełnoletnia lub osoba od 16 roku życia za pisemną zgodą opiekuna ustawowego, która nie jest w chwili obecnej klubowiczem Klubu UP prowadzonego przez Organizatora, była klubowiczem Klubu UP prowadzonego przez Organizatora w przeszłości i przerwa w posiadaniu karnetu wynosi więcej niż 30 dni kalendarzowych, korzystała z opcji freepass, korzystała z opcji jednorazowe wejście, nie posiada usługi wykupionej pod innym adresem email oraz nie posiada zaległości na usłudze, dalej zwana „Uczestnikiem”.

§ 3
ZASADY PROMOCJI
1. W ramach Promocji „#riseUP na Wiosnę” określa się poniższe zasady:
2. Promocja trwa od 21.03.2023r. do odwołania.
3. Z promocji można skorzystać przy zakupie karnetu UP SPECIAL.
4. W ramach promocji opłata wpisowa wynosi 19,00zł
zamiast 49,00zł. Opłata wpisowa jest jednorazowa, uiszczana wraz z pierwszą ratą za karnet lub opłatą dopełnieniową.
5. W ramach promocji opłata miesięczna przez pierwsze trzy pełne miesiące trwania umowy wynosi 69,00zł za każdy miesiąc.
6. Kolejne 3 pełne miesiące zobowiązują Uczestnika do uiszczenia opłat w wysokości 169,00zł za każdy miesiąc.
7. W przypadku podpisania umowy w dniu innym niż pierwszy dzień kalendarzowy danego miesiąca Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dopełnieniowej, liczonej proporcjonalnie do dnia miesiąca oraz od kwoty obowiązującej przed rabatem.
8. Warunkiem skorzystania z promocji jest podłączenie pod profil klubowicza karty płatniczej.
9. Z promocji można skorzystać podpisując umowę w Klubie UP wskazanym w § 1, pkt.3 oraz przez internet.
10. Warunkiem otrzymania rabatu przy zakupie dokonywanym przez internet jest wybranie karnetu UP SPECIAL. Rabat zostanie naliczony automatycznie za 3 pierwsze pełne miesiące.
11. Organizator zastrzega, że Promocja nie łączy się z innymi promocjami, chyba że warunki innych promocji stanowią inaczej.
12. Świadczenie usług na podstawie umowy zawartej w ramach Promocji odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie sieci klubów UP-Fit, dostępnego na stronie internetowej https://www.up-fit.pl oraz w lokalu każdego z klubów fitness Organizatora

§ 4
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją należy składać drogą mailową wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres e-mail: marketing@up-fit.pl, w nieprzekraczalnym terminie 7(siedmiu) dni od daty zakończenia Promocji.
2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres mailowy wskazany przez składającego reklamację, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji.

§ 5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator, tj. UP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przeźmierowie, adres: ul. Rynkowa 58, 62 081 Przeźmierowo, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144940, REGON 634384550, NIP 7792186448, kapitał zakładowy w wysokości 2.878.000,00 zł. opłacony w całości oraz UP TO YOU spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Przeźmierowie przy ul. Rynkowej 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000835461.
2. Dane osobowe Uczestników, którzy przystąpili do Promocji, będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji umowy zawartej w ramach Promocji, o ile nie wyrażą oni odrębnej zgody na przetwarzanie danych w innych celach.
3. Warunki i zasady przetwarzania danych osobowych UczestnikówBłąd! Nie zdefiniowano zakładki. Promocji określone zostały w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej https://www.up-fit.pl oraz w lokalu każdego z klubów fitness Organizatora.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. 1. Niniejszy Regulamin Promocji oraz Regulamin zawierania i wykonywania umów w sieci klubów Fitness UP są jedynymi dokumentami mającymi wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Promocji.
2. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej https://www.up-fit.pl oraz w lokalu każdego z klubów fitness Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Promocji.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Promocji, w obiektywnie uzasadnionych przypadkach, o czym poinformuje w sposób przewidziany dla zmian niniejszego Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu zawierania i wykonywania umów w sieci klubów Fitness UP, a także postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.


POWRÓT