?Świąteczny KONKURS – do wygrania VOUCHERY i upominki od UP?

 

A teraz wyobraź sobie, gdyby Święty Mikołaj mógł spełnić w ramach prezentu pod choinkę jedno Twoje największe życzenie świąteczne, byłoby to….? Podzielcie się swoimi życzeniami i historią z wymarzonej Gwiazdki?

Trzy najciekawsze, wyjątkowe, wzruszające, najśmieszniejsze i najbardziej zaskakujące odpowiedzi nagrodzimy VOUCHERAMI do UP oraz torbami z kłódką ?

 

?Konkurs organizowany jest na dwóch platformach: koncie UP fit w serwisie Facebook oraz koncie @upfitpl na Instagramie
?W konkursie mogą brać udział użytkownicy serwisów Facebook i Instagram, którzy obserwują lub polubili profil UP fit lub @upfitpl
?W konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców
?Zwycięzcy zostaną obdarowani odpowiednio:
MIEJSCE? – VOUCHER upoważniający do bezpłatnego korzystania z Klubów UP przez 30 DNI, EKO Torba od UP oraz kłódka
MIEJSCE ? i ?– VOUCHER upoważniający do bezpłatnego korzystania z Klubów UP przez 14 DNI, EKO Torba od UP oraz kłódka
?Aby wziąć udział w konkursie należy udzielić pisemnej odpowiedzi w komentarzu, odpowiadając na pytanie (jedno Twoje największe życzenie świąteczne, byłoby to…? Podzielcie się swoimi życzeniami i historią z wymarzonej Gwiazdki??Konkurs trwa od 12.12.2022 do 21.12.2022 do godziny 20:00
?Będzie nam bardzo miło, jeśli zaprosisz do wspólnej zabawy swoich znajomych!

 

Dołącz do nas  Facebook UP fit
Weź udział w konkursie!

 

REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO

§1
DEFINICJE
1. „UP” – UP spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Przeźmierowie przy ul. Rynkowej 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000144940
2. „Up fit” – fanpage w serwisie Facebook prowadzony przez UP SP. z o.o.
3. „upfitpl” – profil w serwisie Instagram prowadzony przez UP SP. z o.o.
4. „REGULAMIN” – niniejszy Regulamin Konkursu Świątecznego
5. „VOUCHER” – voucher do UP uprawniający do świadczeń w klubach UP, na warunkach określonych w § 5 niniejszego Regulaminu;

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs organizowany jest na dwóch platformach: koncie UP fit w serwisie Facebook oraz koncie upfitpl na Instagramie
2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Konkurs odbywa się zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego.
4. Konkurs trwa od 12/12/2022 do 21/12/2022; godzina 20:00.
5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
6. Organizatorem Konkursu jest UP Sp. z o. o. z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 58, 62-081 Przeźmierowo

§ 3
UCZESTNIK KONKURSU
1. Wzięcie udziału w Konkursie dokonuje w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje nieważność zgłoszenia.
2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu.
3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z uczestnictwem w Konkursie.
6. Uczestnik Konkursu jest zarejestrowanym użytkownikiem serwisu Facebook lub Instagram oraz obserwatorem konta UP fit na platformie, z której wysyła zgłoszenie konkursowe.
7. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu na zlecenie Organizatora. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
8. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.

§ 4
ZASADY I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany, administrowany, wspierany, sponsorowany, ani stowarzyszony z serwisem Facebook lub Instagram. Wszelkie dane osobowe wymagane powierzane przez użytkowników w czasie trwania Konkursu, są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisom Facebook oraz Instagram. Zakres użycia danych osobowych Uczestników konkursu określa niniejszy Regulamin.
2. Serwisy Facebook oraz Instagram są w pełni zwolnione z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika.
3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie w serwisie Facebook, na stronie znajdującej się pod adresem https://www.facebook.com/UPsiecKlubowFitnessZmisja lub koncie upfitpl w serwisie Instagram, dostępnym pod adresem https://www.instagram.com/upfitpl/, jest opublikowanie w komentarzu do postu konkursowego pisemnej odpowiedzi na zadane pytanie.
4. Zwycięzcą zostaną trzy osoby, które zaakceptowały regulamin i najlepiej wykonały zadanie konkursowe. Zwycięzcy zostaną wybrani przez Organizatora konkursu.
5. Jeśli zgłoszenie o tej samej treści zostało nadesłane przez więcej niż jednego Uczestnika, decydującym kryterium wyboru będzie data — Zwycięzcą będzie Uczestnik, który opublikował zgłoszenie jako pierwszy.  6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi po upływie godziny zakończenia, najpóźniej dnia 23/12/2022. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej w formie komentarza pod postem konkursowym oraz poprzez wiadomość prywatną z prośbą o wskazanie adresu, na który ma być wysłana nagroda.
7. Po zakończeniu konkursu, wybrane odpowiedzi mogą zostać opublikowane anonimowo (bez ujawniania danych Uczestnika), we wpisie blogowym na stronie Organizatora.

§ 5
NAGRODY W KONKURSIE
1. W Konkursie wyłonionych będzie TRZECH zwycięzców.
2. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca jest voucher upoważniający do korzystania z klubów UP przez okras 30 dni, eko torba UP oraz kłódka.
3. Nagrodą za zajęcie 2 miejsca jest voucher upoważniający do korzystania z klubów UP przez okres 14 dni, eko torba oraz kłódka.
4. Nagrodą za zajęcie 3 miejsca jest voucher upoważniający do korzystania z klubów UP przez okres 14 dni, eko torba oraz kłódka.
5. Nagroda w postaci voucheru nie może być przekazana do wykorzystania osobom trzecim.
6. Voucher jest ważny do 15.01.2023 włącznie.
7. Organizator zobowiązuje się wysłać nagrodę w ciągu 7 dni od dnia otrzymania adresu doręczenia nagrody.
8. Nagrody wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty. Koszt wysyłki pokryty jest przez Organizatora.
9. Zwycięzcom nie przysługuje prawo żądania wymiany nagród na inne nagrody rzeczowe lub pieniężne.
10. Organizator oświadcza, że w związku z przepisami prawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nagroda jest zwolniona od podatku.
11. W celu otrzymania nagrody, zwycięzca zobowiązany jest do kontaktu w wiadomości prywatnej na Facebooku/Instagramie w ciągu 48 godzin od opublikowania wyników.
12. Nagroda doręczona zostanie na adres wskazany przez zwycięzcę w wiadomości prywatnej.

§ 6
DANE OSOBOWE
1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie swoich danych osobowych w celu ogłoszenia wyników.⁠
2. Organizator oświadcza, otrzymane od zwycięzców dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów komercyjnych i będą przechowywane w naszych systemach przez siedem lat z powodu zobowiązań prawnych.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną, jeśli jego działania związane z konkursem w jakikolwiek sposób naruszają prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. W przypadku braku odpowiedzi i wskazania adresu wysyłki nagrody w ciągu 48 godzin od zakończenia konkursu, nagroda przepada.
3. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem, stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, o czym poinformuje on Uczestników dodając należytą informację o zmianie regulaminu w treści postów konkursowych na obu platformach.
5. Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Organizatora https://www.up-fit.pl/polityka-prywatnosci/


POWRÓT